Dane kaybının en aza indirilmesi için İl Tarım Müdürlüğü tarafından verilen eğitim semineri sonucu Tarım Danışmanlarının Köylerde yapılan hasad döneminde  tarla başından ayrılmayacağı belirtildi.
 
Tarım Danışmanları Buğday hasadı öncesinde eğitim seminerine alında. Tarım İl Müdürlüğü Çiftçi Eğitim Şubesi Personeli tarafından yapılan eğitimlerde kaybın en aza indirilmesi için yapılacak çalışmalar anlatıldı.  Tarım İl Müdürü Murat Yıldız Tarım Danışmanlarının alındığı eğitim seminerine yönelik olarak yaptığı açıklamada “Çiftçilerimizin büyük emek, zaman ve masrafla üretmiş oldukları tarla bitkilerinin (buğday, arpa, mısır, soya, çeltik, ayçiçeği, yulaf, çavdar, mercimek vb.) zamanında, en az dane ve sap kaybı ile tekniğine uygun olarak biçilmesini sağlamak ve bu sayede milli servet kaybını önlemek, biçer döverlerle yapılan hasatta meydana gelen dane kayıpları ile dane hasarlarını en alt seviyede tutmak, İllerde biçerdöverlerin çalıştırılmaları, kullanımı, kontrol hizmetlerinin yürütülmesi ile denetlenmesi amacıyla yapılan; “Biçerdöverle Ürün Hasadında Tarla Kontrolleri” Bakanlığımız Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünce yayınlanan “2010 Yılı Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı”  çerçevesinde hasat döneminde İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerimizde hasat tekniği konusunda yetiştirilmiş ve Valiliğimizce yetkilendirilmiş teknik elemanlar tarafından biçerdöverle hasat sırasında tarla ve biçerdöver kontrolleri yapılacaktır. İlimizde bu tebliğin  E. Maddesinde (E.1-E.2-E.3-E.4) belirtilen hususlara uymayarak, ürün kaybına sebep olanlar ile görevlilere karşı gelenler hakkında, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32 .ve 40. maddesine göre emre aykırı davrananlar; ( kamu düzeni, kamu güveninin veya genel sağlığın  korunması amacıyla eğitimsiz ve donanımsız hasat makinesi hizmetleri verilmesinin önüne geçilerek ) hakkında yasal işlem yapılacaktır. Dünyamızda ve bilhassa Ülkemizde insan beslenmesinde en büyük temel gıdanın tahıl ve tahıl ürünleri olduğu herkesin malumudur. Ülkemizdeki toplam arazinin üçte ikisi tahıla ayrılı olduğu halde zaman zaman tahıl ithal ettiğimizde acı bir gerçektir. Dünya üzerindeki ve Ülkemizdeki tahıl alanları artık sınırlıdır. Buna rağmen nüfus hızla artmakta ve açlıklar yer yer kendisini göstermektedir.Bu durum genel sağlık açısından değerlendirilebilir. Ülkemizde her yıl ortalama 25 milyon ton ürün biçerdöverle hasat edilmektedir. Ülkemizde yalnızca % 1 dane kayıplarını azaltmakla 250 bin ton tahıl toprağa dökülmeyecek ve hasat esnasında kaybedilmeyecektir. İlimizde hububatta yapılan hesaplamalarda, dane kaybını yalnızca % 1 azaltmakla son model biçerdöverlerden 20-25 adet alınabileceğini göstermektedir. İlimizde 2010 yılında, Biçerdöverle ürün hasadında ürün-dane kayıplarını en aza indirilmesini sağlamak için,  yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıda belirtilen çalışmaları gerçekleştirmek üzere; İl Tarım Müdürlüğü teknik elemanlarından konu ile hizmetiçi eğitim alanlar Valiliğimizce yetkili kılınmışlardır.  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünce 2010 yılında hazırlanarak Bakanlık İl Müdürlüklerine gönderilen“2010 Yılı Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı” nda yer alan ve İlimiz sınırları içerisinde 2010 yılı hasat sezonunda biçerdöverlerle hububat hasadında uygulanacak esaslar ve yapılacak cezai işlemler aşağıya çıkarılmıştır. E.1.Biçerdöver Operatör Belgesi bulunmayan, biçerdöver kullanıcısı çalıştıran biçerdöver sahipleri ve belgesiz biçerdöver kullanan biçerdöver operatörlerine, E.2.Valiliğimiz/İl Tarım Müdürlüklerince belirlenen % 2 oranından fazla dane kayıplarına sebep olan biçerdöver sahipleri ve operatörlerine, (Hasat olgunluğuna gelmemiş ve çiğili ürünleri hasat eden biçerdöver sahipleri ve operatörlerine, teknik özellikleri yetersiz, tamir, bakım ve ayarları tekniğine uygun olarak yapılmamış biçerdöverlerle hasat yapan sahiplerine, (örneğin; Yatık ürünleri Başak kaldırıcısız, Domuz burnu/Sap ayırıcısı  bulunmayan biçerdöver çalıştıran Biçerdöver sahiplerine), E.3.Yangın söndürücüsüz biçerdöver çalıştıran biçerdöver sahiplerine, Yukarıda belirtilen; E(E.1-E.2-E.3) maddesinde açıklanan konularda;  5326 sayılı Kabahatler Kanunu’ nun 32.inci maddesine göre makine sahibi, makine kullanıcısı ve tarla sahibi hakkında “idari yaptırım karar tutanağı” hazırlanarak cezai işlem yapılacaktır. (Kabahatler Kanununun 32. Maddesine göre 2010 yılı için 143 TL).E.4. Görevle bağlantılı olarak sorulması halinde, yetkili kamu görevlisine kimliği veya adresi ile ilgili bilgi vermekten kaçınan, gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişiye yetkilendirilmiş kamu görevlisi tarafından Kabahatler Kanunu’nun 40. maddesine göre makine sahibi ve makine kullanıcıları hakkında “idari yaptırım karar tutanağı” hazırlanarak cezai işlem yapılacaktır (Kabahatler Kanununun 40. Maddesine göre 2010 yılı için 70 TL) .Valilik Makamınca Yetkili Kontrolör Belgesi verilmiş kontrolörlerce İdari Yaptırım Karar Tutanağı formu doldurulacak, Valilik Makamından Onay aldıktan sonra ilgilinin ikamet adresine tebliğ edecek.Ürün sahipleri, hasatta fazla dane kaybına neden olan operatörleri en yakın Tarım İl veya İlçe Müdürlüğüne bildirecektir. Bu tebliği 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesinde yapılan “bu emir usulen ilan edilecektir” açıklamasına göre;  Belediye Başkanlıkları ve Muhtarlar Umumi Vasıtalarla ilan ederek ekin sahiplerine duyuracaklardır. Yetkili Kontrolörler ise; bu tebliği hasat makinesi sahibi veya operatörlerine imza karşılığı tebliğ edeceklerdir.Ürün sahipleri yukarıda E maddesinde açıklanan durumları taşıyan biçerdöver sahibi ve operatörlerini Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine bildireceklerdir. Hububat hasadına giren biçerdöverler hasat sezonu boyunca Valiliğimiz tarafından yetki belgesi verilmiş görevlilerce sürekli kontrol edilecektir.2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nuna göre “biçerdöver sahipleri biçerdöverlerini Ziraat Odalarına tescil ettirmek, tescil belgesi ve plaka almak zorundadırlar.Bu nedenle; Biçerdöverlerin karayollarında hareketlerinde trafik polisleri, köy yollarında hareketlerinde ise Jandarma görevlilileri tarafından gerekli kontroller yapılacak, “biçerdöverlerinin tescil işlemlerini yaptırmamış ve  Ziraat odası plakası almamış”  biçerdöver sahiplerine, trafik polisleri ve Jandarma görevlilileri tarafından yasal işlem yapılacaktır. Belgeli operatörlerin belirtilen hedefin üzerinde dane kaybına neden olmamaları için,  Biçerdöverlerini hasat edecekleri ürün ve her tarla için ekinin durumuna göre yeniden ayarlayacaklardır. ayar imkânı olmayan biçerdöverlerle hasat yapılmayacaktır. b- Kâr hırsı amacıyla biçerdöverlerinin ilerleme ve dolap dönme hızını artırmayacaktır. Biçim yüksekliği sap kayıpları ve anız yangınlarına meydan vermemek için tarlanın durumuna göre minimum seviyede ayarlanacaktır. Ürün sahibi veya ürün sahiplerini temsilen muhtarlık, belediye başkanlıkları, ziraat odası başkanlıkları veya çiftçi mallarını koruma başkanlıklarınca, hizmet vericiler olan biçerdöver sahibi veya sahipleri ile hukuki geçerliliği olan sözleşme yapacaklar. Biçerdöver kira ücretlerinin belirlenmesinde esas, karşılıklı anlaşma olacaktır. Biçerdöver kira ücretleri yapılacak sözleşmede belirtilecektir.Ürün sahipleri veya temsilcileri hizmet vericiden kaynaklanan kayıplarının maddi değerlerini tespit ettirmek âmâcıya; en kısa sürede dilekçe ile Valilik veya Kaymakamlık makamlarına başvurarak“zararlarının tespit edilmesini talep etmeleri” ve bu yolla Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinde görevli yetkili kontrolörlere ürünlerinde biçerdöverle hasat sırasında oluşan dane kayıp miktarını belirleyen “zarar tespit raporu” hazırlatacaklar.Ürün sahipleri; M maddesinde belirtilen belgelerle birlikte, uğradıkları zararların tazmini için T.C. Mahkemelerinde “zarar tazmin talep davası” açabileceklerdir.Valiliğimizce yayımlanan bu bildiriye uymayanlar, engel olanlar ya da zorluk çıkaranlar hakkında yetkili kontrolörlerin talebi halinde ilgili makamlarca kolluk kuvvetlerinin müdahalesi sağlanacak ve davranışları başka bir suç oluşturmuyorsa, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’ nun 32.inci ve 40.ıncı maddesine göre işlem yapılacaktır” ifadeleri kullandı.
  Muş Ovası Gazetesi