Merkez İlköğretim Okullarında öğrenim gören 7 ve 8 yaşlarındaki 252 çocuk üzerinde sosyal becerilerine yönelik yapılan incelemelerde, çocukların yüzde 19’nunun sosyal risk altında oldukları görüldü.

Merkez İlköğretim Okullarında 252 çocuk üzerinde yapılan araştırmalar sonucu, deneklerin yüzde 19’unun düşük, yüzde 65,1’inin orta ve yüzde 15,9’unun yüksek sosyal beceri düzeyine sahip olduklarını ve elde edilen sonuçlarda ise çocukların yüzde 19’unun sosyal risk altında olduklarının ortaya çıktığı belirtildi.
İlimizdeki çocukların yüzde 19’unun sosyal risk altında olduğunu söyleyerek, çocukların sosyal olarak gelişimine yardımcı olmak adına yapılan eğitim ve araştırmacıların, son zamanlarda daha iyi bir konuma getirildiğini belirten Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr Serdal Seven “Yapılan araştırmalar, çocukların asgari düzeyde sosyal becerilere sahip olmadıkları takdirde, yaşamları boyunca sosyal ilişkilerinde risk altında olacaklarını göstermektedir. Buna göre akran ilişkileri zayıf ve yetersiz olan çocuklar, psikolojik, davranışsal ve sosyal alanlarda yaşamlarının sonraki döneminde rahatsızlık yaşama eğilimindedirler. Sosyal beceri eksikliğinin sonuçları arasında okul başarısızlığı, şiddet ve suça eğilim başta gelmektedir” dedi.

Sosyal becerileri açıklamak için pek çok faktör belirlenmesine rağmen çocuğun davranışlarındaki tutarlılık daha çok çocuğun ailesine bağlı olduğuna dikkat çeken Seven “ailesel faktörlerden aile genişliği, eğitim ve çalışma durumu sosyal becerilere olumlu veya olumsuz etki edebilmektedir. Sosyo-ekonomik düzey, eğitim seviyesi, aile genişliği gibi ailesel faktörler çocuğun yetişme kalitesine etki ederek istenmeyen sosyal davranış ürünleri ortaya çıkmasına neden olabilir. Muş’taki ilköğretim 1. ve 2. Sınıf çocuklarının sosyal beceri durumlarını ve önemli ailesel problemleri tespit etmek için “Yedi – Sekiz Yaş Çocuklarının Sosyal Becerilerinin İncelenmesi” konulu çalışma yapılmıştır. Araştırma kapsamında Muş Merkez ilköğretim okullarında öğrenim gören yedi ve sekiz yaşındaki 252 çocuk incelenmiştir.
Araştırmanın sonucunda deneklerin % 19’unun düşük, % 65,1’inin orta ve % 15,9’unun yüksek sosyal beceri düzeyine sahip oldukları bulunmuştur. Buna göre incelenen çocukların % 19’unun risk altında olduğu söylenebilir. Risk faktörleriyle ilgili yapılan incelemelerde cinsiyete göre kızların erkeklere oranla daha yüksek sosyal beceri gösterdikleri görülmüştür. Araştırmadaki çarpıcı bulgulardan birisi aile genişliği ile antisosyal davranışlar arasında önemli bir ilişkinin olmasıdır. Buna göre ailede birey sayısının artmasının çocukların haklarını arama, kendini kontrol etme gibi becerilerde sıkıntı yaşamalarına yol açtığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan annenin öğrenim durumunun da sosyal beceri eksikliğinde önemli olduğu görülmüştür. Annenin tahsil düzeyi arttıkça çocuğun sosyal beceri düzeyi yükselmektedir. Muş ilindeki çocukların sosyal beceri eksikliğindeki en önemli nedenlerden birinin de sosyo-ekonomik düzey olduğu tespit edilmiştir. Maddi sıkıntılar önemli sosyal riskler oluşturmaktadır” dedi. Muş Ovası

 NULL