Skip to main content

Valilikten yapılandırma uyarısı

Muş Haber Fotoğrafı

Yeniden yapılandırma kanunu ile ilgili olarak vatandaşları bilgilendiren Muş Valiliği resmi internet sitesinde yapmış olduğu duyuru da kamuya borcu olan vatandaşların yapılandırma çalışmalarını başlatması gerektiğini ifade etti.

Valiliğin internet sitesinde yer alan bilgiler aşağıya çıkartılmıştır: 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun 19 Ağustos 2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılandırma Kanunuyla;

Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak

Borçlar taksitler halinde ödenebilecek

Vergi ihtilafları sonlandırılacak

Devam eden vergi incelemeleri için Kanundan yararlanılabilecek

Geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmayacak

Daha önce unutulmuş, eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlık beyanı yapılabilecek

İşletme kayıtları gerçek duruma uygun hale getirilecek

Yurt içi ve yurt dışındaki bazı varlıklar milli ekonomiye kazandırılacak.

Bu kadar çeşitli alanlarda düzenleme yapan ve toplumun her kesimine hitap eden Kanunu vatandaşlarımıza anlatmak, azami seviyede yararlanılmasını sağlamak amacıyla gerekli tanıtım faaliyetleri başlatılmıştır.

Başkanlık/Defterdarlık olarak tüm personelimiz ile Kanunu anlatmak ve uygulamak üzere hazır bulunuyoruz. Kapsama girip de ben bu kanunu duymadım diyen bir vatandaşımızın kalmasını istemiyoruz.

Yapılandırma Kanunu kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getiriyor.

Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların faizi Yİ-ÜFE oranında yanı üçte iki oranında azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor.

Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da indirim yapılıyor.

Borcun peşin ödenmesi halinde tekrar indirim yapılıyor ve Yi-ÜFE oranında hesaplanan tutarın yarısından vazgeçiliyor.

Borçları 18 taksitte 36 ay sürede ödeme imkanı veriyor.

Taksitlere, bugün için uygulanan faizin çok altında bir oranda katsayı uyguluyor.

Vatandaşlarımız, kamuya olan borçlarını Kanunun sunduğu imkanlardan yararlanmak suretiyle yapılandırabilecek ve ekonomik faaliyetlerini daha kolay yürütebilecek.

Tüm vergiler, gelir vergisi, durumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi ne kadar vergi varsa bu Kanuna göre yapılandırılabilecek.

Ayrıca, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar da Kanun kapsamda yapılandırılabilecek.

YURT-KUR üzerinden öğrenim kredisi alan öğrencilerin kuruma olan öğrenim ve katkı kredisi borçları ile Ecrimisil borçları da bu Kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek.

Motorlu taşıtlar vergisi borcunu yapılandıran araç sahipleri, taksitlerini ödediği sürece fenni muayenelerini yaptırabilecekler.

İhtilaflar sulh yoluyla çözümleniyor.

Kanun, ihtilaflı alacakların yeniden yapılandırılması ve sulh yoluyla çözüme kavuşturulması imkanını da getirmektedir.

Vergi davalarını sonlandırmak, idare ile sulh olmak ve yaşadıkları belirsizliği ortadan kaldırmak isteyen mükellefler de Kanundan yararlanabilecek.

Bu kapsamda, ihtilafın bulunduğu aşama ve ihtilafa ilişkin verilmiş yargı kararlarının niteliğini esas alarak farklı oranlarda ödemeler öngörülüyor.

Bu alacakların peşin ödenmesi halinde de ayrıca Yİ-ÜFE tutarından indirim yapılacak.

Halen vergi incelemesinde olan mükellefler için de düzenleme bulunuyor.

Devam eden inceleme ve takdir işlemlerine konu muhtemel alacaklar da kapsamda. İnceleme bittiği zaman ortaya çıkan rapora göre mükelleflerimiz yapılandırma imkanlarından faydalanabilecek.

Aynı şekilde takdir komisyonlarında olan dosyalar da bu imkandan yararlanacak.

Pişmanlıkla beyana taksit imkanı veriliyor.

Pişmanlıkla beyan edilen vergilerin ödemeleri kolaylaştırılıyor ve bu müesseseyi kullanmak suretiyle vergi idaresinin bilgisi dışında kalan hususların beyan edilmesi sağlanıyor.

Örneğin, tapu harcı yönünden eksik beyanda bulunmuş olan vatandaşlarımız bu imköndan yararlanarak eksik beyanlarını tamamlayabilecekler.

Kanun bu durumdaki vatandaşlarımıza, gelin pişmanlıkla beyanname verin ister peşin, ister taksitle hesaplanan tutarları ödeyin demektedir.

Matrah ve vergi artırımı imkanı veriliyor.

Bu Kanunla getirilen önemli düzenlemelerden bir tanesi de matrah artırımı.

Mükelleflerimiz daha önceki yapmış oldukları beyanlarını belli oranlarda arttırırlarsa o takdirde geçmişe dönük olarak herhangi bir vergi incelemesine muhatap olmayacaklar.

Örneğin bir kurumlar vergisi mükellefimiz 2015 yılında 1.000.000 lira kazanç beyan etti ve buna ilişkin kurumlar vergisini ödedi.

Ancak, hesaplarında her hangi bir hata, kusur veya eksiklik var mı? diye bir tereddüdü varsa bu yıl için 150.000 lira ilave beyanda bulunacak.

Bu tutar üzerinden %20 oranında hesaplanan 30.000 lira vergi ödeyerek vergi inceleme riskinden kurtulacak. Söz konusu mükellef daha önce vergi idaresine karşı yükümlülüklerini zamanında yerine getirmişse, ilave beyan üzerinden %20 yerine %15 oranında hesaplanan 22.500 lira vergiyi ödeyecek.

Mükellefimiz zarar beyan ettiyse veya hiç matrah beyan etmemişse, bu durumda da kanunda öngörülen asgari tutarlar üzerinden matrah artırımında bulunabilecek.

Bu kapsamda mükellefler, 2011 ila 2015 yıllarında beyan ettikleri;

Gelir Vergisi,

Kurumlar Vergisi,

Gelir/kurum Stopaj Vergisi,

Katma Değer Vergisi

Matrahlarını/vergilerini, Kanunda öngürülen oranlarda artırdıkları ve belli oranlarda hesaplanan vergileri ödedikleri takdirde, bu vergi türlerinden inceleme ve tarhiyata muhatap olmayacaklar.

Kira geliri elde etmesine rağmen beyan etmeyen veya eksik beyan eden mükelleflerimiz de bu imkandan yararlanabilecek.

İşletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesine de imkan veriliyor.

İşletmede bulunduğu halde kayıtlarda yer almayan kıymetlerin defterlere kaydına imkan sağlanıyor.

Bu kapsamda;

Genel orana tabi emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar için %10 oranında,

İndirimli oranına tabi emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar için tabi olduğu oranın yarısı oranında

KDV hesaplanarak ödenecektir.

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia içinse, fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülükler yerine getirilmek suretiyle, işletme kayıtları düzeltilebilecek.

Eczanelere kayıtlarını düzeltmek için de imkan verildi. Bu mükelleflerimiz kayıtlarında yer aldığı halde stoklarında bulunmayan ilaçların değerleri üzerinden %4 oranında KDV ödemek suretiyle kayıtlarını düzeltebilecek.

Yapılan düzenlemeler kapsamında işletme kayıtlarının düzeltilmesi nedeniyle geçmişe dönük ceza ve geçikme faizi uygulanmayacak.

Kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların düzeltilmesine olanak sağlandı.

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, kayıtlarında yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklarını gerçek duruma getirebilecek.

Bu kapsamda düzeltilen kayıtlar nedeniyle Kanunun yayımını izleyen aydan itibaren 3 ay içinde beyanda bulunacak ve beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde ödenecek.

Başvuru ve Ödemeler

Yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin, 31 Ekim 2016 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Başvurular bizzat vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresi üzerinden internet aracılığı ile yapılabilecek.

Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek. Yapılandırılan tutarlar 6,9,12,18 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. Taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak.

Peşin veya ilk taksit ödemelerinin Kasım 2016 ayında yapılması gerekiyor.

Peşin Ödemeler teşvik ediliyor.

Vatandaşlarımıza peşin ödeme avantajını tekrar hatırlatmak istiyoruz.

Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların peşin ödenmesini teşvik etme için ödemeler peşin yapıldığı takdirde, Kanun hükümlerine göre hesaplanan Yİ-ÜFE tutarında ayrıca %50 indirim yapılacak.

Taksitlerin ilk 2 sini zamanında ödenmesi şartı getirildi.

Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de taksitle ödemeyi tercih etmişlerse ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir.

İlk 2 taksiti ödemeyenler, Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanmayacaktır.

Bazı Varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına yönelik de düzenleme yapıldı.

Kanunla, gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki varlıkların her hangi bir vergi ödemeden milli ekonomiye kazandırılmasına imkân sağlandı.

Yurt dışındaki varlıklar yıl sonuna kadar Türkiyeye getirebilecek yurt içindeki varlıklar da yine yıl sununa kadar işletme kayıtlarına alınabilecek.

Bu kapsamda yapılan işlemler, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak.

Varlıkların işletmeden çekilmesi kar dağıtımı sayılmayacak.

Yurt dışında getirilen varlıklar ile yurt içinde olup defterlere kaydedilen varlıklar nedeniyle, vergi incelemesi ve tarhiyatı, herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak.

İl Defterdarlığı Kanunla ilgili sorularınızı cevaplıyor.

Kanunla ilgili her türlü sorunuza Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinde yer alan dokümanlardan veya 444 0 189 VİMER aracılığıyla cevap alabilirsiniz. Ayrıca vergi dairelerimiz tüm vatandaşlarımızın konuyla ilgili başvurularına en kısa sürede yanıt verecektir.

Özetle toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikte bir Kanun olan yapılanma Kanunundan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve imkanlar dâhilinde peşin ödemelerin seçilmesinde yarar olduğunu duyurmak istiyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Muş Manşet Gazetesi

Bir Cevap Yaz

Ekonomi Haberleri

Muş’ta Besiciler Yaylalarda Koyun Kırpmaya Başladı

Muş’ta havaların ısınmasıyla birlikte yaylalara çıkan besiciler, hayvanlarının yazlık bakımlarına başladı. Kurtik Dağı…

Muş’a kayıtlı kaç araç var?

Türkiye’deki Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı ve Muş İli Araç İstatistikleri Geçen yıl itibarıyla…

Muş Havalimanı 2024 Mayıs İstatistikleri Açıklandı

Muş Sultan Alparslan Havalimanı 2024 Mayıs İstatistikleri Açıklandı T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı…

Eğitim Haberleri

Bejna Fırat’ın İlham Veren Hikayesi

Varto’dan Yükselen Bir Başarı Hikayesi: Bejna’nın Azmi ve İyilikseverlerin Dayanışması Muş’un Varto ilçesine…

Muş’ta Coşkulu Mezuniyet Töreni

Muş’ta gerçekleşen mezuniyet töreni, Vali Avni Çakır ve Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican’ın…

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Yenilikçi Proje Yarışması

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Eğitim…

Kültür Sanat Haberleri

“Yüreğimdeki Mürekkep” raflarda yerini aldı

Dr. Yunus Soydan’ın İlk Şiir Kitabı “Yüreğimdeki Mürekkep” Raflarda Edebiyat dünyasına yeni bir…

Muş Alparslan Üniversitesi Öykü Günleri: Edebiyatseverlerin İlgi Odağı

Muş Alparslan Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Muş Alparslan Üniversitesi Öykü Günleri”, 2-3 Mayıs…

Geçmişten Geleceğe Muş

Muş’un köklü tarihine ışık tutacak önemli bir eser hazırlanıyor. Muşlu Dağcı Ömer Faruk…

Profesyonel internet sitesi için arayın..

Memleket Web Tasarım

 0532 514 50 57

  • Google Arama Kaydı
  • SEO Puanı Yüksek Tasarımlar
  • Türkçe Yönetim Paneli
  • Yedekleme Hizmeti

 

 

Haber ve İçerik Etiketleri

Haber Kategorileri