İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şubesi ve Proje Yürütme biriminde çalışmakta olan kişiler tarafından 120 katılımcıya stratejik yönetim yaklaşımı ile ilgili seminer verildi. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde kamu idarelerinde stratejik planlama ve performans esaslı bütçelemeye yönelik olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şubesi ve Proje Yürütme biriminde çalışmakta olan kişiler tarafından 120 katılımcıya Muş Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat okulunda seminer verildi.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde kamu idarelerinde stratejik planlama ve performans esaslı bütçelemeye yönelik olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü strateji Geliştirme Şubesi ve Proje Yürütme biriminde çalışmakta olan Mehmet Dursun Aras, Selim Akalın, Murat Akyan, Necmi Bulakçıbaşı ve Mehmet Şentürk tarafından Muş Merkez ve ilçelerdeki okullarda görev yapmakta olan 120 katılımcıya Muş Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat okulunda seminer verildi.
Toplumun taleplerine karşı daha duyarlı, katılımcılığa önem veren, hedef ve önceliklerini netleştirmiş, hesap veren, şeffaf, etkin bir kamu yapılanmasının gereği olarak “stratejik yönetim” yaklaşımı benimsenmiştir.

Resmi Gazetede yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun gereğince kamu idareleri; ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, kalkınma planı, orta vadeli program ve faaliyet alanı ile ilgili diğer ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlara uygun olarak orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımını içeren stratejik planlarını hazırlamaları gerekmekte olduğu bildirildi.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9’uncu maddesine dayanarak hazırlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirlenen geçiş programı ve Stratejik planın hazırlanması için gerekecek eğitim ve danışmanlık hizmetlerini, sürecin gerektirdiği masraflar ile beşeri ve teknik kaynak ihtiyacını, zaman planı ve planlama sürecine giriş gibi konulara değinildi.

 Muşun Sesi Gazetesi