AKUT ile Türkiye Vodafone Vakfı’nın ortaklaşa hayata geçirdiği “İletişim HayatTIR, Geleceğimizi Birlikte Kurtaralım” projesi, 130 günde tamamlayacağı turlarına devam ediyor.“İletişim HayatTIR’ı Bugün Belediye Meydanında Muş’lularla buluşacak

Türkiye Vodafone Vakfı’nın, afetle mücadelede toplumsal bilinci artırmak amacıyla AKUT’la birlikte geliştirdiği “İletişim HayatTIR, Geleceğimizi Birlikte Kurtaralım” adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında oluşturulan HayatTIR’ı, rotasını Muş’a çevirdi. İletişim HayatTIR’ı bugün Muş’ta Belediye Meydanında olacak.
İstanbul, 7 Temmuz 2008- Türkiye Vodafone Vakfı’nın, AKUT (Arama Kurtarma Derneği) ile ortaklaşa başlattığı “İletişim HayatTIR, Geleceğimizi Birlikte Kurtaralım” projesi kapsamında 21 Haziran’da Taksim’den yola çıkan İletişim HayatTIR’ı, bugün Muş’lularla buluşuyor.
HayatTIR’ı Muş Belediye Meydanında, olacak. Gittiği yerlerde vatandaşların hem eğitici hem de keyifli bir gün geçirmelerini sağlayan özel donanımlı TIR, büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Acil durumlar ve doğal afetler konusunda Türk toplumunun bilinç düzeyinin artırıl-ması hedefiyle geliştirilen proje kapsamında, 130 günde 20 bin kilometre kat edilecek ve 81 il dolaşılacak. Projeyle, Türk toplu-munun afetlere hazırlık olması için eğitimler veriliyor; deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması ve yapılmaması gerekenler anlatılıyor.
Milyonlarca kişiye ulaşacağız
Ülkemizin öncelikli konu-lardan biri olan depremle müca-deleye somut katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Rengin Onay, “Afetlere karşı gerekli önlemlerin alınması ve toplumun bilinçlendirilmesi konusunda daha hızlı ve etkin adımlar atılması gerektiğinin farkındayız” dedi. 1999 Gölcük Depremi’nin ardından ülke olarak yaralarımızı çok zor sardığımızı hatırlatan Onay, “Ara-ma- kurtarma ve afetle mücadele konusunda ülkemizde olduğu kadar uluslararası alanda da söz sahibi olan AKUT’la birlikte geliştirdiğimiz ‘İletişim HayatTIR, Geleceğimizi Birlikte Kurtaralım’ projesiyle, her yaştan, her kesimden milyonlarca kişiyi bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Türkiye Vodafone Vakfı birinci yılını henüz doldurmuş genç bir ya-pılanma; hayata geçirdiğimiz etkin projelerimizle şimdiden topluma sağladığımız katkının yansımalarını görüyoruz” diye konuştu.
Yeni bir proje, yeni bir hizmet
AKUT Yönetim Kurulu Baş-kanı Nasuh Mahruki ise AKUT olarak “gönüllülük” ve “karşılıksız yar-dımseverlik” ilkeleriyle 12 yıldır Türkiye için hiç durmadan çalış-tıklarını belirterek, “Başta arama ve kurtarma konuları olmak üzere, sosyal fayda yaratabileceğimiz pek çok projeyle ülkemize karşı sorumluluklarımızı yerine getir-meye gayret ediyoruz. Türkiye Vodafone Vakfı’yla beraber hayata geçirdiğimiz bu projeyle halkımızı depreme ve diğer afetlere karşı bilinçlendireceğiz. 81 ilde vere-ceğimiz deprem eğitimiyle, ül-kemize yeni bir hizmette bulun-manın sevinci içindeyiz” dedi.
Hem eğitici, hem öğretici
İletişim HayatTIR, 20 kişilik profesyonel ekibiyle hemen her gün bir ilimize uğrayarak, birbirinden farklı ve eğitici aktiviteler gerçek-leştiriyor. Çocuklar, engelliler ve ebeveynler için hazırlanan deprem uyarı filmleri, tiyatro grubunun gösterileri, illüstrasyonlardan olu-şan resim sergisi, gerçekleştirilen aktiviteler arasında yer alıyor. Eğitici tiyatro gösterileri, seyirciler interakftif bir biçimde yapılıyor.
İletişim HayatTIR içinde ve dışında, plazma ekrandan, işitme engelliler de göz önüne alarak hazırlanmış filmler gösteriliyor. Filmler, geceleri de beyaz perdeden halka sunuluyor. Eğitimlerde, deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında, çocuklar, engelliler ve ebeveynlerin yapması gerekenler anlatılıyor. Projeyle ilgili tüm bilgilere www.iletisimhayattir.com web sitesinden de erişmek müm-kün.
Türkiye Vodafone Vakfı Hakkında
Vodafone Grup Vakfı, 2002 yılında kuruluşundan bu yana özellikle afet yardımları, spor ve müzik inisiyatifleri ile özel projeler yoluyla, imkânları kısıtlı çocuklara yardımcı oluyor. Vodafone’un dünya genelindeki 23 yerel vakfı aracılı-ğıyla bu tür projelere 100 milyon sterlinin üzerinde yatırım yapıldı.
Vodafone’un sosyal yatırım politikası doğrultusunda Mayıs 2007’de Vodafone Türkiye tarafından kurulan Türkiye Voda-fone Vakfı, Vodafone’un sorumlu kurumsal vatandaş olarak toplumla bütünleşme taahhüdünün sosyal yaşama yansımasıdır.
Türkiye’nin en saygıdeğer kurumsal vakfı olma vizyonuyla yola çıkan Türkiye Vodafone Vakfı, Türk toplumunun ekonomik, sosyal, kültürel gelişimine destek olma ve yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunma mis-yonuyla hareket ediyor. www. turkiyevodafonevakfi.org.tr
AKUT Hakkında
Akut yaklaşık 200 üyesi, bir o kadar da gönüllüsüyle, operasyonel gücünü harekete geçirecek uluslararası standart-larda teknik donanımıyla, ülkemizin ilk ve en önde gelen arama-kurtarma grubudur. Bir yandan büyüyüp, kendi insan kaynağını en verimli biçimde kullanmaya ça-lışırken, bir yandan da üzerine düşen sorumluluğun gereği olarak örnek projeleriyle toplumda bilinçli bireylerin artması için çaba gös-termektedir.
AKUT, Türkiye genelindeki 18 birimi ile bugüne kadar 720 insanın hayatını kurtarmıştır. Olağanüstü durumlarda yurt içinde ve yurt dışında görev alabileceği her yer ve zamanda misyonu doğrultusunda operasyonlar dü-zenlemeye, eğitim çalışmaları, tatbikatlar yapmaya, yerel ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri oluşturmaya, talep edilen her yerde bilgi ve deneyimlerini paylaşmaktadır. Muşun Sesi Gazetesi