Skip to main content

Güler Memur Sen’in taleplerine değindi

Muş Haber Fotoğrafı

Eğitim-Bir-Sen Muş Şube Başkanı Bayram Güler, Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısı ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda Kamu Görevlilerinin Taleplerini Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) Toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik başkanlığında yapıldı.

Toplantıda Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sene bağlı yetkili sendikaların genel başkanları ile diğer konfederasyonların temsilcileri hazır bulundu.

Memur-Sen İl Başkanı ve Eğitim-Bir-Sen Muş Şube Başkanı Bayram Güler, Memur-Sen olarak toplantıya taşıdıkları talepleri şu şekilde sıraladı:

SINAV GÖREV ÜCRETLERİ

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan merkezi sistem sınavlarında görev alanlara, 18.01.2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara göre Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesince sınav görev ücreti ödenmesi.

İLAVE EĞİTİM-ÖĞRETİM TAZMİNATI

17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin (A) Eğitim Öğretim Hizmetleri Tazminatı Bölümünün IInci sırasında yer alan ilave eğitim öğretim tazminatının, alanları değişenlere yeni alanları, alan adları değişenlere eski adları dikkate alınarak ödenmesi;

Yeni belirlenen ve Kararda yer almayan alanlarda bulunanların ilave eğitim öğretim tazminatlarının, Kararda yer alan alanlara kaynak olan yüksek öğrenimliler için öngörülen en yüksek oran emsal alınarak ödenmesi.

ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİ

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 12. maddesi gereğince öğretim elemanlarına ödenmekte üniversite ödeneği oranlarında, 2014 yılı için 100 puan, 2015 yılı için 100 puan artış yapılması.

NÖBET GÖREVİ KARŞILIĞI EK DERS ÜCRETİ

İlgili mevzuatı gereğince eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerce fiilen yerine getirilen nöbet görevi karşılığında, nöbet tutulan her gün için 4 saat ek ders ücreti ödenmesi.

ÖĞRETİM ELEMANLARININ EK DERS ÜCRETLERİ

2914 sayılı Kanunun 11inci maddesine göre ödenmekte olan ek ders ücretlerinin belirlenmesinde kullanılan unvan göstergesi rakamının; profesör kadrosunda bulunanlar için 450, doçent kadrosunda bulunanlar için 375, yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar için 300 ve öğretim görevlisi ve okutman kadrolarında bulunanlar için 240 olarak uygulanması

Getirilen taleple; profesör kadrosunda bulunanlar için 34,55.-TL, doçent kadrosunda bulunanlar için 28,79.-TL, yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar için 23,03.-TL ve öğretim görevlisi ve okutman kadrolarında bulunanlar için 18,42.-TL birim saat brüt ek ders ücreti ödenmesi öngörülmektedir.

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN DERECE YÜKSELTİLMESİ

2914 sayılı Kanuna tabi araştırma görevlilerinin, 2914 sayılı Kanunun 7. maddesinde usul ve esaslar çerçevesinde birinci dereceye kadar yükselebilmeleri;

2914 sayılı Kanunun 7. maddesinde belirtilen derece yükseltilmesi şartlarını taşıyan mevcut araştırma görevlilerinin derecelerinin ilgili madde çerçevesinde geçmişe dönük olarak yükseltilmesi.

ÖĞRETİM ELEMANLARININ SİCİL İŞLEMLERİ

Yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile üst kuruluşlarda görev alan öğretim elemanları hakkında sicil uygulamasının kaldırılması; Her türlü atama, yükselme, akademik unvanların kazanılması ve diğer özlük işlemlerinde sicillerin dikkate alınmaması; bu madde kapsamındaki personel hakkında 657 sayılı Kanunun geçici 36. maddesi hükmü uygulanması.

ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ

Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında bulunan tüm kamu görevlilerine, her yılın 15 Eylül tarihinde ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının %165i oranında öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmesi.

KARİYER BASAMAKLARI

Kariyer basamaklarında yükselmeye yönelik olarak Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği hükümler göz önünde bulundurularak, yeniden uygulayabilmek amacıyla ilgili mevzuatında gerekli değişikliklerin yapılarak sınav açılmasına yönelik çalışmaların başlatılarak en kısa zamanda sonuçlandırılmalı; yine eşzamanlı olarak Anayasa Mahkemesinin iptal kararının yürürlüğe girdiği tarihten sonra kariyer basamaklarında yükselmek için idare mahkemelerinde açılan davalar sonucu sertifikalarını ve mali haklarını alan öğretmenlerinde, kanun boşluğundan dolayı ortaya çıkacak olumsuzluklar nedeniyle mağdur edilmesini önleyecek ek düzenlemeler de gerçekleştirilmeli.

4/CLİ PERSONEL HİZMET SÜRESİ

Kamu kurumlarında senelerdir zincirleme hizmet sözleşmesiyle istihdam edilen 4/Cli personelin salt yaşlılık ya da malullük aylığı almaya hak kazanmaları sebebiyle hizmet sözleşmelerinin yenilenmemesi uygulamasına son verilmesi; 1 Yıldan Az Süreli İstihdam Edilecek Geçici Personele İlişkin Tip Hizmet Sözleşmesinde yer alan İlgilinin sözleşmesi, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte sona erer hükmünün kaldırılması

EK GÖSTERGE

Yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile üst kuruluşlarında fakülte sekreteri, enstitü sekreteri ve yüksekokul sekreteri kadrolarında görev yapanlar ile bunların yardımcılarının ve genel sekreter yardımcılarının 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi kapsamında ek göstergelerinin 3600 olarak uygulanması.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İKİNCİ ÖĞRETİM YAPAN BİRİMLERİNDE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli idari personele yasal çalışma saati bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için her yıl bütçe kanunu ile belirlenen saat başı fazla çalışma ücretinin üç katı oranında saat ücreti ödenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının bir an önce çıkartalım

AYLIK KARŞILIĞI DERS GÖREVİNİN YAPILMIŞ SAYILACAĞI HALLER

Öğretmenlerin, aylık karşılığı ders görevi ile ek ders karşılığı ders görevinin ayrı ayrı belirlenmesi ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile belirlenen genel tatil günlerine denk gelen aylık karşılığı ders görevinin yapılmış sayılması.

2914 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi kapsamında ödenmekte olan geliştirme ödeneğinin, söz konusu Kanun maddesi hükmü doğrultusunda ve bu hükme göre belirlenmiş usul ve esaslar göre üniversiteler ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Kanuna tabi çalışan personele de öğretim görevlilerine verilen oranda ödenmesi.

SINIF ÖĞRETMENLERİNE SINIF REHBER ÖĞRETMENLİĞİ

Sınıf öğretmenleri ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarındaki bölüm, atölye ve laboratuvar şefi olarak görev yapanlara, sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi veya danışman öğretmen görevi verilebilmesi ve bu görevleri karşılığında haftada 2 saat ek ders ücreti ödenmesi.

KADROLARA ATANAMAYAN DOÇENTLERİN ÖZLÜK HAKLARI

Doçentlik unvanını almasına rağmen doçent kadrolarına atanamayan doçentlere, 2914 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ve Kanuna ekli Ek Gösterge Cetvelinde doçentler için öngörülen ek gösterge oranları uygulanması.

GEÇİCİ İŞÇİLİKTE GEÇİRİLEN SÜRELERİN İNTİBAKTA DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözleşmeli personel iken memur kadrolarına geçirilen kamu görevlileri yönünden, memur kadrolarına atanmazdan evvel 657 sayılı Kanunun 4/C ve 4/D maddelerine veya 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurumlar bünyesinde geçirdikleri sürelerinin intibakta değerlendirilmesi

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapanlardan, çocukları yükseköğrenim görenler, 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ile 5102 sayılı Yükseköğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesi Hakkında Kanun kapsamında verilecek yurt hizmetlerinden %50 indirimli faydalandırılmalı.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

22.7.1981 tarihli ve 2495 sayılı (mülga) Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanuna göre Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına alınmış ve halen kurumda çalışan personel, Genel İdari Hizmetler Sınıfında tanımlanan yurt yönetim memurluğu kadrolarına atanmalı.

 

Muş Manşet Gazetesi

Bu Haftanın En Popüler Haberleri..

Bir Cevap Yaz

Ekonomi Haberleri

İçişleri Bakanlığı Muş’a Personel Alıyor

İçişleri Bakanlığı çeşitli illerde görevlendirilmek üzere 1608 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular…

OGM personel alımı

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Orman Genel Müdürlüğü tarafından Orman mühendisi, Orman muhafaza…

En az lise mezunu personel alınacak

Muş Alparslan Üniversitesi tarafından, üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. En…

Eğitim Haberleri

Dilimizin Zenginlikleri Projesi Ödül Töreni Gerçekleştirildi

“İlimizde Millî Eğitim Bakanlığı’nın Düzenlediği Dilimizin Zenginlikleri Projesi Ödül Töreni Gerçekleştirildi” Millî Eğitim…

Muşlu Öğrenciler Proje Yarışmasında Bölge Birincisi Oldu

Muş’taki ortaokul öğrencileri, bilimsel çalışmalarıyla büyük bir başarıya imza attı. TÜBİTAK 2204-B Ortaokul…

Alpaslan Üniversitesi’nde TÜBİTAK Projesi Heyecanı

“TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2023/2 Dönemi Bilimsel Değerlendirme Sonuçları…

Kültür Sanat Haberleri

Behzat Yel’in yeni şiir kitabı

Yazar ve şair Behzat Yel’in ilk şiir kitabı “Bir Soluk Nefes”, Liz Yayınları…

Arşın Mal Alan Opereti Sahnelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü repertuvarındaki Azerbaycanlı besteci…

Atık Kartonlarla işlediği resimlerin sergisini açtı

Dekoratif El Sanatları Öğretmeni Mükerrem Sur tarafından atıl durumdaki kartonlardan hazırlanan resim ve…

Profesyonel internet sitesi için arayın..

Memleket Web Tasarım

 0532 514 50 57

  • Google Arama Kaydı
  • SEO Puanı Yüksek Tasarımlar
  • Türkçe Yönetim Paneli
  • Yedekleme Hizmeti

 

 

Haber ve İçerik Etiketleri

Haber Kategorileri