Skip to main content

Destekleme tebliği yayınlandı

Muş Haber Fotoğrafı

 Muş İl Tarım Müdürlüğü, Yurtiçi Sertifikalı Tohum kullanımı desteklemesi hakkında tebliğin yayımlandığını duyurdu. Yurtiçi Sertifikalı Tohum kullanımı desteklemesi hakkında tebliğin yayımlandı. Muş İl Tarım Müdürlüğü Yurtiçi Sertifikalı Tohum kullanımı desteklemesi hakkında tebliğin yayımlandığını duyurarak, Bu Tebliğin, sertifikalı tohumluk kullanımının yetersiz olduğu bazı türlerde sertifikalı tohum kullanımının desteklenmesi amacıyla hazırlandığını bildirdi. Tarım Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “ Bu Tebliğ, destekleme uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesini, sertifikalı tohum kullanan çiftçilerin desteklenmesini ve çiftçilere yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları kapsar. Bu Tebliğ, 18.4.2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 19 uncu maddesi, 11.2.2010 tarihli ve 2010/117 sayılı Yurtiçi Sertifikalı Tohum Fidan, Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı ile Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesine Dair Karar’a dayanılarak hazırlanmıştır” denildi.

TEBLİĞDE ADI GEÇEN TANIMLAR
Açıklamada; Bu Tebliğde geçen; “ Tarım ve Köyişleri Bakanlığını, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi, Bilgi işlem merkezi: Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığını, Çiftçi: Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişileri, Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): 16.4.2005 tarih ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını, İl/ilçe tahkim komisyonu: ÇKS Yönetmeliğine istinaden oluşturulan il/ilçe tahkim komisyonunu, İl/ilçe Müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüğünü, İl/ilçe müdürlüğü tarafından ÇKS’ye aktarılan bilgilere göre her köy/mahalle için çiftçi detayında ilgili desteklemeye ilişkin hakedişleri gösteren ve bir örneği Ek-3’de yer alan belgeyi, İl/ilçe müdürlüğü tarafından İcmal-1’deki bilgilere göre her ilçe için köy/mahalle detayında ilgili desteklemeye ilişkin hakedişleri gösteren ve bir örneği Ek-4’de yer alan belgeyi, İl müdürlüğü tarafından İcmal-2’deki bilgilere göre her il için ilçe detayında ilgili desteklemeye ilişkin hakedişleri gösteren ve bir örneği Ek-5’de yer alan belgeyi, Sertifikalı tohumluk: Yurt içinde üretilip, sertifikalandırılan elit, orijinal ve sertifikalı kademedeki tohumluğu, Tohumluk: Bitkilerin çoğaltımı için kullanılan tohum ve yumruyu, Tohumluk bayisi: 15.5.2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği çerçevesinde tohumluk bayisi belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişileri, Tohumluk sertifikası: Tohumluğun sınıf ve kademesini belirten, Bakanlık tarafından görevlendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi, Tohumluk sertifikasyon kuruluşu: Tohumlukların tarla ve laboratuar kontrolleri sonucunda genetik, fiziksel, biyolojik ve sağlıkla ilgili değerlerinin standartlara uygunluğunu tespit eden ve belgelendiren Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşu, Tohum üreticisi: Tohumları yetiştiren ve/veya tohum yetiştiricilerine sözleşmeli olarak yetiştirten, işleyen ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişileri, Tohumluk üretici belgesi: Tohumları üreten ve/veya tohum yetiştiricilerine sözleşmeli olarak ürettiren, işleyen, satışa hazırlayan ve dağıtan gerçek veya tüzel kişilerin aldığı belgeyi, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü, Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu: Tohumluk üretici belgesine sahip, ilgili alt birliklere üye ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişileri ifade eder” denildi.

DESTEKLEME VE ÖDEME ESASLARI
Ödemeler bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre, yurt içinde üretilip sertifikalandırılan sertifikalı buğday, arpa, tritikale, yulaf, çavdar, çeltik, nohut, kuru fasulye, mercimek, susam, yerfıstığı, kolza (kanola), aspir, patates, yonca, korunga ve fiğ tohumlukları bitkisel üretim faaliyetinde kullanan ÇKS’ye kayıtlı çiftçilere yapılır.
Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen türlerin sertifikalı tohumluklarını kullanarak ekim yapan çiftçilere 2010 yılında dekar başına aşağıda belirtilen birim miktarlara göre ödeme yapılır.
Buğday, yonca 5 TL/da, Arpa, tritikale, yulaf, çavdar 3,5 TL/da, Çeltik, yerfıstığı                                             8 TL/da, Nohut, kurufasulye, mercimek 6 TL/da, Susam, kolza (kanola), aspir                                                 4 TL/da, Patates 20 TL/da, Korunga, fiğ 3 TL/da.
 
 
 
UYGULAMA ESASLARI
Aynı alana yılı içinde yazlık ve güzlük ekim yapan ve sertifikalı tohum kullanan çiftçiler her iki ürün için de desteklemeden faydalandırılır.
Sertifika tarihi ile tohum satış faturası tarihi uyumlu olmalıdır.
Destekleme ödemeleri için gerekli finansman Bakanlığın 2010 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır. Bankaya hizmet karşılığı olarak  % 0,2 komisyon ödenir. Ödemeler, il/ilçe müdürlüklerince ÇKS kayıtları üzerinden oluşturulan onaylı ödeme icmallerine göre Bakanlık tarafından sertifikalı tohum kullanımı ödemelerine esas cetvellerin bankaya gönderilmesini takiben kaynak aktarılır ve ödeme talimatı verilir. Ödemeler ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır. Bu Tebliğ’de yer almayan teknik konularda Bakanlıkça çıkarılacak genelge ve talimatlar uygulanır.
DESTEKLEMEDEN FAYDALANAMAYACAKLAR
ÇKS’de kayıtlı olduğu yer dışında destek alımına müracaat eden, Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya gerçeğe aykırı belge ibraz eden, Kamu kurum ve kuruluşları, Daha önce sertifikalı tohumluk kullanım desteklemesinden faydalanan tohumluk faturası, Yurt içinde ihracat amaçlı üretilip sertifikalandırılan tohumluklar, Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarının kendi arazilerinde tohum üretimi yaptıkları alanlardan.
Mücbir sebeplerden (Savaş, destekleme uygulamasından yararlanan üreticilerin ölümü, yangın, sel ve deprem gibi tabi afetler) dolayı mahsul elde edilememesi durumunda; mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen bir hafta içinde çiftçinin ÇKS’ye kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne yazılı olarak bildirimde bulunması ve il/ilçe müdürlüğü tarafından yerinde tespit edilip belgelendirilmesi zorunludur.
Sertifikalı tohumluk kullanarak ekim yapan çiftçiler kullandıkları tohumlukları, 15.5.2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği hükümlerine göre tohum üreticilerinden veya tohumluk bayilerinden almak zorundadırlar. Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık alır. Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar. Bu Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.
 
 Muş Ovası Gazetesi

Bu Sayfayı Paylaş

Bu Haftanın En Popüler Haberleri..

Bir Cevap Yaz

Ekonomi Haberleri

Sağlık Bakanlığı Binası

Sağlık Bakanlığına 27.000 Sözleşmeli Personel Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM…

Şubat Ayında Muafiyet Araç Fiyatları Belli Oldu

2024 yılında güncellenen engelli araç limiti 1.591.220 TL olarak belirlenmiş ve bu kapsamda engelli araç…

Muş’ta Ekmeğe Yüzde 21 Zam

Muş’ta Ekmeğe Yüzde 21 Zam: Fiyatlar ve Detaylar Muş’ta ekmek fiyatlarına Türkiye genelinde…

Eğitim Haberleri

İl Birincisi, Özel Muş Bilim Teknik Koleji

Özel Muş Bilim Teknik Koleji, Okul Sporları ve Kulüplerarası Halk Oyunları Yarışması’nda İl…

2023-2024 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili sona erdi

İlk ve ortaöğretim kurumlarında, 2023-2024 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili sona erdi. Ders…

Bakan Kaçır, Muşlu öğrencilerin projesi propolisin anti bakteriyel etkisini anlattı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri…

Kültür Sanat Haberleri

İl Birincisi, Özel Muş Bilim Teknik Koleji

Özel Muş Bilim Teknik Koleji, Okul Sporları ve Kulüplerarası Halk Oyunları Yarışması’nda İl…

Muş Devlet Hastanesi’nde kanser haftası dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı

Muş Devlet Hastanesinde il Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan stantta vatandaşlar kanser hastalığına karşı…

Muş tiyatro günleri sona erdi

Muş Alparslan Üniversitesi tarafından düzenlenen “Tiyatro Günleri” sona erdi. Muş Alparslan Üniversitesi MAUN…

Haber ve İçerik Etiketleri

etiketler ile ilgi alanına giren haberlere daha kolay ulaşabilirsin..

Haber Kategorileri

haberleri kategori bazında gruplandırarak aradığın içeriğe daha kolay ulaşabilirsin.