Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren’in katıldığı Bitlis-Hakkari-Muş-Van İlleri Ekonomik ve Sosyal Konsey Toplantısı Van Ticaret ve Sanayi Odası (VATSO) toplantı salonunda başladı.

Toplantıya Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ile Devlet Planlama Teşkilatı başta olmak üzere bazı 56 bürokrat, Bitlis, Hakkari, Muş ve Van valileri, milletvekilleri, belediye başkanları ile sivil toplum örgütlerin temsilcileri ve işadamları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, Türkiye’nin her köşesinin ve her yöresinin sahip olduğu imkanları ve kaynakların farkındalığını artırmak ve vatandaşların girişim ve kendisine güven duygusunu geliştirmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Anayasada, (Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı özellikle sanayi ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirmesini yaparak verimli bir şekilde kullanmasını planlamak ve bu amaçla gerekli teşkilatı kurmak devletin görevidir) ifadesinin yer aldığını hatırlatan Bakan Ekren, bu çerçevede sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler ile mali ve ekonomik görevlerin detaylı olarak düzenlendiğini belirtti.

Anayasa’nın bu emirleri doğrultusunda Devlet Planlama Teşkilatı’nın kurulduğu vurgulayan Bakan Ekren, “2009-2011 yıllarını kapsayan 9. kalkınma planında çok iddialı ve o kadar da gerçekçi bir Türkiye vizyonunu belirledik. İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB ile üyelik sürecini tamamlamış bir Türkiye vizyonu temel bir vizyondur. Bu Türkiye vizyonunu hedefleyen 5 tanede ana eksen belirledik. Bugün buradaki toplantımızın ana konusunu belirleyecek eksenle özellikle bölgesel gelişimin sağlanmasını teşkil eden başlığı taşımaktadır” dedi.

Bölgesel gelişmenin temel öncelikleri ise ‘Merkezi düzeydeki politikaların daha uyumlu ve etkin hale getirilmesi, yerel dinamiklere içsel potansiyele dayalı ortamın oluşturulması, genel düzeyde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve kırsal kalkınmanın hızlandırılması’ olarak belirten Bakan Ekren, bunların yeni dönem vizyonları olduğunu vurguladı.

Benzer şekilde Devlet Planlama Teşkilatı’nın rol ve fonksiyonunun da 60. Cumhuriyeti Hükümeti eylem planında çok net bir şekilde vurgulandığını kaydeden Bakan Ekren, “Özellikle faaliyetleri konusunda bütün bölgelerde sosyal kalkınmayı hızlandıracak sorumlu kuruluş olarak belirledik ve işbirliği yapılacak kuruluşlar ise tüm kamu kurum ve kuruluşları, mahalli ve yerel kuruluşlar olarak tanımlamış olduk. Bugünkü toplantımızın da ana konusunu oluşturan önemli bir açılım sağlayacak bir yaklaşım tarzı olarak, mili birlik beraberlik ve dayanışmamızı geliştirmek, kalkınma fırsatlarını ülke sathına yayarak bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltmak ve ülke genelinde ekonomik ve sosyal uyumu sağlamak amacıyla bütüncül bir belgesel bir gelişme politikası uygulanacaktır.” diye konuştu.

Nazım Ekren, “Bu gelişmelere paralel olarak ülkemiz son yıllarda bölgesel gelişme, politikalar ve uygulamaları açısında bir dönüşüm sürecine girmiş bulunmaktadır. Bu süreçten hem bölgesel gelişme politikalarının etkin bir şekilde hayata geçirilmesi için gerekli kurumsal yapıları oluşturulmaya, hem de oluşturulan farklı mekanizma yoluyla gelişmekte olan bölgelerimizin ekonomik ve sosyal gelişimi hızlandırılmaya devam edilmektedir. Özellikle bu kapsamda geçen hafta yayınladığımız 2009-2011 yıllarını kapsayan orta vadeli programda, bölgesel gelişme ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması amacıyla 60. Cumhuriyet Hükümeti’nin neler yapabileceğini çok net bir şekilde açıkladık. Bölgesel gelişme politikalarında temel amaç, bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltmak, kısal alanda asgari yaşam standartlarını yükseltmek ve bölgelerin rekabet edebilirliğini artırmak suretiyle ulusal kalkınmaya rekabet gücü ve istihdama katkıyı en üst düzeye çıkararak ekonomik gelişme ve sosyal refahı ülke genelinde ve dengeli bir şekilde yaymaktır.” şeklinde konuştu.

Bu hedefe paralel olarak ilk 3 yıl içinde program dâhilinde yapmayı planladıkları temel faaliyetleri de ana başlıklar halinde sıralayan devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren konuşmasını söyle sürdürdü; “Ülkemizin her köşesinin ve her yöresinin sahip olduğu imkân ve kaynaklarının farkındalığını artırmak, girişim ve kendine güven duygusunu güçlendirmek ve böylece vatandaşlarımızın refah ve mutluluğunu artırmak hükümet programımızın en önemli amaçlarından biridir. Bu çerçevede Başbakanımız da ifade ettiği gibi sosyal restorasyon süreci de bu dönemde başlanmış ve dönem sonunda da bitirilmiş olacaktır. Bu kapsamda Türkiye’deki bütün bölgelerin, bütün beldelerin sosyal ve kültürel sermayesini artıracak bütün çalışmalara hız verilecektir.

Benzer şekilde yine bu süreçte sosyal sorumluluk olarak adlandırdığımız sahip olduğumuz imkân ve kaynakları etnik, dinsel ve bölgesel bir farklılık gözetmeden bütün bölgelerimizi ve bütün vatandaşlarımıza eşit bir şekilde dağıtmayı planlayan bir çalışmayı da birlikte gerçekleştireceğiz. Kardeşlik, birlik ve beraberlik bu kalkınmada gelişme programının en önemli bileşeni olacaktır. Böylece tek millet, tek bayrak ve tek devlet sloganını artık not şekliyle de uygulamaya koyacağız ve bunu hep birlikte yaşayarak hayata geçireceğiz. Türkiye’nin her bölgesini, tamamlayıcılık, entegrasyon ve işbirliğini güçlendirmek, ekonomimizin içindeki rol ve fonksiyonunu artırmak, bölgesel ve küresel etkinliğini geliştirmek hükümetin temel öncelikleri arasında yer almaktadır.

Bölgesel gelişme ve kalkınma projelerinin amacı Türkiye ölçeğinde bölgesel ve bölge içi sosyal, kültürel ve ekonomik dengesizlikleri gidererek ülkemizin birlik ve bütünlüğünü güçlendirmektir. Bu yaklaşım çerçevesinde ülkemizde mevcut bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması, bölgesel ve mekânsal nitelikleri dikkate alan yatırım politikalarının tespit edilerek rasyonel ve etkin kaynak kullanımının sağlanması ve kalkınmanın yurt satında dengeli şekilde gerçekleştirilmesi için bölgesel gelişme politikalarına ayrı bir önem verilecektir. Bu tür çalışmalarda, eylemlerde ve etkinliklerde genel olarak 4 açılımı ön planda tutacağız. Bunlardan bir tanesi ilgili illerde ve bölgelerde ekonomik kalkınmanın hızlandırılması, sosyal gelişmenin yaygınlaştırılması, altyapının iyileştirilmesi ve sonuncusu da kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesidir.”

EN ÖNEMLİ ENSTRÜMAN KALKINMA AJANSLARI OLACAK

Yeni dönemde bölgesel kalkınma ve sosyal gelişme için öne çıkardıkları ve uygulamaya koyacakları en önemli enstrümanın kalkınma ajansları olacağını kaydeden Bakan Ekren, bölgesel kalkınma uygulamalarındaki başarısızlıkları dikkate alarak bunun ulusal ve bölgesel nedenlerini belirledikten sonra böyle bir açılımın daha etkin, verimli ve yararlı bir sonuç üreteceğini de düşündüklerini kaydetti.

Bölgesel gelişme politikalarındaki yapısal dönüşüm sürecinin kurumsal ayağını kalkınma ajansları ile güçlendirmeyi planladıklarını ifade eden Ekren, “Ulusal koordinasyonu DPT sağlayacak, bölgesel ve yerel koordinasyonu kalkınma ajansları yürütecektir. Kalkınma ajanslarının kuruluş amacı yerel dinamikleri harekete geçirmek, bölgenin imkân ve kaynaklarının farkındalığını artırmak, bölgede gelişim ve kendine güven duygularını güçlendirmektir. Ama hepsinden önemlisi girişimci eğitim desteği vererek, işletmelere proje karşılığı hibe şeklinde ek finansman sağlamaktır. Bu son derece önemli ve o ölçüde bölgenin harekete geçmesini sağlayacak kritik bir değişkendir.” dedi.

Nazım Ekren, “Bölgedeki sanayici ve iş adamlarımızın önemle üzerinde durması gereken uygun projeler üreterek, bölgedeki mutluluğu ve refahı artıracak, katma değeri yükseltecek projeleri kalkınma ajanslarına getirerek bir eş finansman sağlayabileceklerini unutmamaları gerekmektedir. Kalkınma ajanslarının birisini İzmir, diğerini de Çukurova’yı Adana ve Mersin’i kapsayan bir ajans olarak kurmuştuk. 2008 yılında ise 3 tanesini Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin’de açıyoruz. Diğerlerini ise Erzurum, İstanbul, Konya, Samsun ve Van’da açmayı planlıyoruz. Dolayısıyla bu çerçeve içinde 2008 yılında açacağımız kalkınma ajanslarının ilkinin startını Van’da vermekten son derece memnun olduğumu ifade etmek isterim.” şeklinde konuştu.