Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Abdulvahap Özpolat tarafından, Muş Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına ve Muş’ta bulunan öğretmenlere yönelik bir seminer verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Abdulvahap Özpolat tarafından Muş Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına ve Muş’ta bulunan öğretmenlere yönelik bir seminer verildi. Seminerde eğitim ve yenileşme gibi konulardan başlanarak çeşitli konular üzerinde duruldu. Tarım toplumu-sanayi toplumu-bilgi toplumuna geçiş süreçleri, Teknik/mekanik; sosyal-kültürel değişme, Dominant faktörle dengesi(Demokrasi-Ekonomi-Eğitim), Demokratik vatandaşlık, Demokrasi ve ekonomideki gelişmeyi sürekli kılma gibi konular anlatılırken, Bireysel ve ulusal değerlerin küresel değerler içinde geliştirilmesi, Bilgi toplumunun standardını yakalama, Küresel dinamiklerin fırsata dönüştürülmesi, Öğretim programlarının AB normları ile uyumlu hale getirilmesi, Epistemik-Etik-Estetik talepler, Kalıcı ve katılımcı öğrenme arayışı, Stressiz, gerilimsiz okul kültürü, Bilgi geçicidir, Bilgi depolamak için değil, yeni bilgi üretmek için edinilir. Bilginin bir kullanım değeri ve özelliği vardır. Bilgi salt dışarıdan verili değildir. Öznel özellikler gösterebilir. Bir diğer konu ise, Minimum hiyerarşi, maksimum paydaşlık, Sosyalleştirme, kültürlendirme merkezi, Çoğulcu ve katılımcı karar süreci (Veli, öğretmen, öğrenci, STK katılımı vb.) Birlikteliğe dayalı öğrenme, Velilerle işbirliği (Velilerin okulu), Özne ve paydaş öğrenci, Liderlik anlayışına dayalı yönetim, Öğretimin düzenleyicisi ve kolaylaştırıcısı, Takımın sadece lideri değil aynı zamanda bir üyesi, Çözümün sahibi değil, çözümün ortağı, Öğrencinin ihtiyaçlarına ve durumsallığa bağlı konum alıcı, Bilgiyi veren değil, bilgiye ulaştıran, Kuşaklar arası farklılaşma, Kentlilik kültürü, Popüler kültürden etkilenmişlik gibi konular anlatıldı.

BİLGİ VE BİLGİ BİRİKİMİNİN ÖNEMİNE DEĞİNİLDİ

Bilgi yönünden daha donanımlı olunması gerektiğinin önemini anlatan Talim Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Abdulvahap Özpolat, Özenilme beklentisi, Haklarının farkında oluş, Özgürlüğüne düşkünlük, Sosyal kontrole karşı direnç, Yönetici-öğretmen otoritesine karşı direnç, Pragmatik, Sosyalleşme talebi, Yaşam becerileri, Zihinsel beceriler, Kişilik eğitimi, Değer eğitimi, Vatandaşlık, Mesleğe hazırlık gibi konular anlatıldı. Ayrıca bilgininde önemine vurgu yapan Özpolat, Bilgi, Etkili paydaş olma talebi, “Eti de benim, kemiği de benim”, Moderatörük ve kolaylaştırıcılık, Kültür yaratma ve deneyim transferi, Taban odaklılık, Sizin için varız dili (Sizdeniz, sizinleyiz, Vizyonerlik ve öğretim liderliği, Farkındalık geliştirme, Pedagojik ve sosyal rehberlik, Etkililiğe dayalı otorite, Çözüm ortaklığı, Mutlak saydamlık, Moderatörük ve kolaylaştırıcılık, Kültür yaratma ve deneyim transferi, Taban odaklılık, Sizin için varız dili (Sizdeniz, sizinleyiz …). Vizyonerlik ve öğretim liderliği, Farkındalık geliştirme, Pedagojik ve sosyal rehberlik, Etkililiğe dayalı otorite, Çözüm ortaklığı, Mutlak saydamlık, Ansiklopedik bilgi verme yerine uzmanlığa dönük öğretim, Sonuç odaklılık yerine süreç temelli öğretim, Tekil öğrenme çabası yerine birlikteliğe dayalı öğretim, (Öğrenciler, öğretmenlerle, akranlarıyla ve gönüllü üyelerle çalışırlar, aktiviteleri birlikte planlar ve uygularlar), Didaktik yöntemler yerine, etkinlik tabanlı uygulamalar” gibi konulara değindi. Muşovası Gazetesi