Düzenli katı atık depolama alanı projesi çerçevesinde bir araya gelen 15 belediyeyi kapsayan “Belediyeler Birliği” toplantısı bugün Muş Belediyesinde yapılıyor. Belediyeler Birliği bugün saat 14.30’da Muş Belediyesinde toplanıyor. Düzenli katı atık depolama projesi çerçevesinde geçen yıl kurulan belediyeler birliği bugünkü toplantısı ile çalışmalarını sürdürecek.

Toplantı ile ilgili olarak belediyeden yapılan yazılı açıklamada, “Birliğimiz Tüzüğü, 15 Belediyenin Başkanlarıyla beraber 47 üyesinin kendi meclislerinde seçilerek kabul edilmiş, Muş Valiliğinin teklifi ve Bakanlar Kurulunun 14.06.2007 tarihindeki kararı ile kabul edilmiş yasal bir birliktir. Birliğimiz tüzüğünde belirlenmiş faaliyetleri yürütmek üzere birlik gelirlerinin bir kısmı birlik üyelerinden faaliyetlere harcamak üzere iller Bankası paylarından tüzükte belirtilen hisse oranlarındaki kesintilerden oluşmaktadır. Bu amaçla Birlik Mali İşlerince İlimizde faaliyet gösteren Bankalardan birinde Birlik adına hesap açılarak iş ve işlemler bu hesaptan yürütülecektir” denildi.

Açıklamada, “Türkiye’de birçok Belediyede olduğu gibi İlimiz sınırlarında faaliyet gösteren mevcut Belediyelerimizin kangrenleşmiş Katı Atık sorununu birlikte çözüme kavuşturmak üzere bu 15 Belediyenin bir araya gelerek kurduğu birlikçe (Muş Merkez, Varto, Hasköy, Korkut, Yağcılar, Konukbekler, Kızılağaç, Kırköy, Serinova, Sungu, Düzkışla, Karaağaçtı, Altınova, Karakale, Yaygın) ÇED yeterlilik belgesi almış firmalara başvuru yapılarak tahmini 3 trilyon YTL’ye mal olacak Katı Atık düzenli depolama ve bertaraf tesisi ÇED raporu hazırlama ve uygulama projesinin %45’i Çevre ve Orman Bakanlığı hibeleri ile geriye kalan %45’lik kısmı da titiz çalışma ve takipler sonucu Avrupa Birliği hibe fonlarından proje karşılığı temin için müşavir firmaların tespiti amacıyla encümene ve Birlik Başkanına yetki verilmesi halinde çözüme daha kolay ulaşılacaktır. Belediyelerin ayrı ayrı değil de beraber planlama yaparak sorunları ortak karar ile çözüme kavuşturmaları daha avantajlı olduğundan bu hususta gerekli yazışmalar neticesinde Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 2008 yılı sonuna kadar kullanılmak kaydı ile Tekyol Köyü sınırlarında bulunan 112.232 M2’lik yüzölçümlü taşınmazın Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf alanı olarak tahsisinin uygun görülmesi, bu alanın Muş Şehir Merkezine 13 Km mesafedeki kayalık zeminli, kadastro harici olması Çevre ve Orman Müdürlüğü ve İl Tarım Müdürlüğünün koordinasyonda toplanan komisyonlarca da uygun görülmesi neticesinde; Kanun, Yönetmelik ve Tüzüklerin bizlere yüklediği sorumlulukların gereği, Belediyemizce de çöp sorununun en az 50 yıllığına çözüme kavuşturulacağı bu yerden bir an evvel bu tesislerin kurulması için gerekli çalışmalar başlatılacaktır. Birliğe bağlı Belediyelerce 11 Mayıs 2007 tarihinde noter tasdikli olarak Muş Çevre ve Orman Müdürlüğüne Düzenli Depolama ve Bertaraf tesislerinin yapılacağı iş temrin planlarıyla taahhüt edilmesi ile ön fizibilite ve fizibilite çalışmalarına 1 Ağustos 2008 tarihi itibariyle başlanması planlanmaktadır. Çöplerin ayrıştırılarak (Metal, Cam, Kâğıt, Plastik vb.) tek sahada toplanması ile su, toprak ve hava kirliliğinin önlenmesi, birliğe üye olan Belediyelerimizin sınırları içinde yaşayan vatandaşlarımızın ortak varlığı olan çevrenin korunması, için her türlü önlemlerin alınması sağlanacaktır. Birliğimiz bu hedeflen icraatlara dönüştürme amacıyla 2008 yılı ve takip eden 2009 ile 2010 yılında birlik tüzüğünde yazılı esaslara göre tahmin edilen bütçe ödeneklerinin bırakılması ile bu çerçevede hizmet ve faaliyetlerini yürütecektir. Birliğimiz Devlet aracılığı ile sağlanabilecek iç ve dış kredi ile hibeleri alarak hizmetin gereklerine göre değerlendirme yapmak ve geri ödemelerini planlayarak çalışma programını yürütecektir. Birliğimiz Katı atıkla ilgili çevre bilincinin artırılması ve eğitim programları ve halkla ilişkiler konsept programlarını hazırlayarak bu alanda örnek çalışmalar yapacaktır. Birliğin yatırım amaçlı (İşletme ve finansman) giderlerine üyelerin katılım paylarını ve sonradan faydalanacak olanlardan alınması gereken katılım payları ve hizmet bedelleri veya ücretlerini tespit ederek doğrudan doğruya tahsil edecektir. Birliğimiz faaliyetlerini yürütme amacıyla yönetmelik, tüzük ve benzeri mevzuatlara tabi olarak ilgili kurum ve kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapacaktır. Birliğimiz görev alanına giren altyapı işlerinden ve hizmetlerinden uygun görülenlerin yapımını, işletmesini mevzuatlar çerçevesinde bizzat yapabileceği gibi kurduğu şirketlere de devrederek yapacaktır. 12-Birliğin yatırım işletme planı ve programların uygulanması için üyelerin birlik giderine katılma payları tespit edilecektir. İşletme ve yatırım faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli hallerde üyelerimize ortak girişimlerde bulunmak yada öz kaynaklarımızla sermayesinin yarıdan fazlası kurucu üyelerimize ait olmak üzere limitet veya anonim şirket şeklindeki ortaklıklar kurulacaktır. Birlik adına alınacak süresi 1 (bir) yıldan fazla olan iç ve dış borçlanmalara meclisçe birlik başkanı ve encümene yetki verildiği takdirde, şarta bağlı yardım ve bağışların kabul edilmesiyle faaliyetlerin düzenli yürütülmesine çalışılacaktır. Ulusal ve Uluslar arası kuruluşlarla yapılacak işbirliği konusunda gerekli meclis kararı alınmasıyla birlik başkanı veya encümene yetki verilerek çevre bilincinin ilimizde artırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilecektir. Birliğimizin görev alanı içerisindeki yerleşimlerde çevre faaliyetlerinin geliştirilmesi ve faaliyetleri zorlaştırıcı sorunların çözülmesine gayret gösterilecektir. Birliğimizin çalışmalarına ve alacağı tedbirlere aykırı davranışlarda bulunan kişi ve kuruluşlara yasal çerçevelerde ceza miktarları Birlik encümenimizce tespit edilecek. hukuka bağlı kalınarak birlik iş ve işlemleri yürütülecektir” denildi

 Muşun Sesi Gazetesi