Tüm Bel Sen Muº ªubesi tarafından yapılan basın açıklamasında Sorunların barıºçıl yollarla çözülmesi desteklenmesi gerektiği belirtildi. Tüm Bel Sen Muº ªube Baºkanı Uğur Turan tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında ºöyle denildi: “Özgür ve Demokratik bir ortamda herkesin dilini, kültürünü, kimliğini, inancını ve düºüncesini ifade etmesi ve Kürt Sorununun Siyasal, demokratik ve Barıºçıl bir yöntemle çözülmesi açısından PKK tarafından Ateºkes ilan edilmiº olmasını, son derece olumlu ve anlamlı bir geliºme olarak değerlendiriyor ve destekliyoruz. Silahların susması, sorunların konuºulabilmesi için önemli bir fırsattır. Ancak barıº silahların susmasından ibaret değildir. Gerçekleºtirilebilir ve kalıcı bir barıºın tesis edilebilmesi için, herkesin üzerine düºen sorumluluğu cesaretle ve kararlılıkla yerine getirmesi gerekir. Bu ateºkes süreci Mutlaka değerlendirilmesi gereken bir süreçtir. Bizler bu ülkede toplumsal barıºı, istiyorsak, bu ateºkes sürecini çok iyi değerlendirip, bunu sürekli kılmak ve barıºı kalıcılaºtırmak için tümüyle yoğun bir çaba içerisinde olmalı, sorumluluklarımız, geleceğimi için pratik sergilemeliyiz. Hükümetinde bu ateºkesin sürekliliğini sağlaması ve barıºın kalıcılaºtırılması için operasyonların durdurulması noktasında güçlü adımlar atması gerektiğini düºünüyoruz. Özellikle aydınlar, sivil kurumlar, medya ve siyasetçiler, silahların ve ºiddetin egemen olduğu bir Türkiye’ye geri dönüº yaºanmaması için, sesini yükseltmeli ve oluºturulacak platformlarla ve barıº giriºimlerinde yer almalı, barıº için bir inisiyatif geliºtirilmelidir. Özellikle kamuoyunda öfke ve nefret duygusunu arttıracak, linç kültürünü körükleyecek ve halkları birbirleri ile boğazlayacak duruma getirecek söz ve yaklaºımlardan herkes kaçınmalıdır. Siyasal muhataplar, birbirleriyle konuºmayı ve birbirlerini anlamayı hedeflemelidirler. Türkiye halkları olarak çocuklarımızın tabutlarını görmek ve onlara sarılıp ağlamayı yeniden yaºamak istemiyorsak, provokasyonlara karºı birlik olmalı ve barıº için atılacak adımları sabote edecek giriºimlere karºı ise sivil bir inisiyatif geliºtirebilmeliyiz. Bütün sorunların barıºçıl ortamda demokratik yollarla çözümünü savunuyoruz. Bu konuda da Kürt sorunun demokratik çözümü için silahların sustuğu anda yeni adımlar atılmalıdır. Herkes üzerine düºen sorumluluğu yerine getirmelidir. Savaºı Unutmak, Barıºı Hakim Kılmak ve Demokratik çözüm için adımlar atılmalı ki, artık silahların konuºmadığı, silahların bırakıldığı bir ortam olsun. Herkes Barıº içerisinde kardeºçe yaºasın.”  Haber: Emrullah Özbey NULL