Tema Vakfı Muş Şubesi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onayından geçen ve kamuoyunda 2B Yasası olarak bilinen yasal düzenlemenin durdurulması gerektiğini belirtti. Tema Vakfı Muş Şube Başkanı İhsan Aytemiş, ilgili yasanın kamu yararına aykırı uygulamalarının dikkatle izlenmesi gerektiğine işaret etti.

2B arazilerinin satışına imkân tanıyan yasanın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanmasının ardından tartışmalar da devam ederken, Tema Vakfı Muş Şubesi, basın açıklaması yayınlayarak, tepkisini dile getirdi.

Siyasal iktidarın ormanlara zarar verecek uygulamaların alt yapısını oluşturduğunu belirten Aytemiş, “5831 sayılı “Tapu Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmıştır. Böylece; 2B ve 2A uygulamaları, 2B arazilerinin satılması, verimli tarım arazilerinin yapılaşması, imar planlarına aykırı kentleşmeler hukuksal olarak daha da kolaylaştırılmıştır. Bu düzenleme, siyasal iktidarın, Anayasanın 44 (Toprak Mülkiyeti), 56 (Sağlık Hizmetleri ve Çevre), 57 (Konut Hakkı),169 (Ormanların Korunması) ve 170. (Orman Köylüsünün Korunması” maddelerine aykırı uygulamalarına dayanak olacak; kentsel ve kırsal yerleşmelerde vurguncu eğilimleri özendirecektir” dedi.

Söz konusu yasal düzenlemeyle ormanlara zarar verilecek uygulamaların önünün açılacağını anlatan Aytemiş; “TBMM’de 15 Ocak 2009 tarihinde kabul edilen ve Cumhurbaşkanı tarafından da onaylanan; 6831 sayılı Orman ve 3402 sayılı Kadastro yasalarında değişiklik yapan, 5831 sayılı Tapu Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la: “devlet ormanı” sayılacak arazilerin daraltılabilmesi, “2/B arazilerinin” satılabilmesi, “2/A” uygulamasının kolaylaştırılması, için gerekli hukuksal alt yapının büyük ölçüde oluşturulduğunu, 5831 sayılı Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun onaylandığını belirten Aytemiş, “Orman kadastro” çalışmaları, 3402 sayılı Kadastro Kanunu uyarınca ormancılık eğitimi almamış, orman ve ormancılık konularında hiçbir uzmanlığı bulunmayan kişilerden oluşturulan “kadastro ekipleri” tarafından da yapılabilecektir. Bilindiği gibi, “orman kadastro” çalışmaları kapsamında yalnızca mülkiyet sınırları belirlenmemekte, herhangi bir yerin çeşitli nedenlerle orman sayılmamasına yönelik kararlar da alınmaktadır. Dolayısıyla, “orman kadastrosu”, “2A” ve “2B” uygulamaları sırasında, “orman” sayılması gereken alanlar çok daha kolay daraltılabilecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Gül, tarafından onaylanan yasanın, Anayasa aykırı olduğunu belirten Tema Vakfı Muş Şube Başkanı İhsan Aytemiş, 5831 sayılı yasada yer verilen “3194 sayılı İmar ile 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunlarındaki kısıtlamalar dikkate alınmayacaktır.” hükmünün, kamu yararına imar düzenlemelerinin yapılabilmesini, çevre sorunları olmayan kentsel yerleşmelerin oluşturulabilmesini ve tarım arazilerinin korunabilmesini olanaksızlaştıracağını belirten yasanın onaylanmasının Anasaya’ya aykırı olduğunu söyledi.

5831 sayılı yasada yer verilen “İlgili idarelerce 15 gün içerisinde Kadastro Müdürlüğüne bilgi verilir, bu süre içinde cevap verilmediği takdirde, söz konusu alanların bulunmadığı yönünde cevap verilmiş sayılır” hükmü ile orman alanlarında hak düşürücü olabilecek ve SİT alanlarının dahi ifraz ve tevhidine yol açabilecektir hükmünün yer aldığını belirten Aytemiş, bu nedenlerle, başta Ana Muhalefet Partisi ve ilgili demokratik kitle örgütleri olmak üzere tüm yurttaşlarımızı 5831 sayılı yasanın uygulanmasını yakından izleyerek kamu yararına aykırı uygulamaları kamuoyuna duyurmaya ve durdurulması için yargıya başvurmaya çağırıyoruz” diye konuştu.

 Muşun Sesi Gazetesi