Tarım İl Müdürlüğü tarafından Kırsal doğal kaynaklarının muhafazası, çevre ve doğal dengenin korunması için tüm zararlı organizmalara karşı bitkiler ve bitkisel ürünleri korumak veya bu tür organizmaların etkilerini engellemek amacıyla aktif madde ve preparat olarak tanımlanan “Bitki Koruma Ürünlerinin” reçeteli satılacağı ve kayıt altına alınacağı bildirildi.

Tarım İl Müdürlüğünden edinilen yazılı açıklamada, “Yıllardan beri birim alana düşen verimi arttırmak amacı ile bilinçsizce kullanılan tarım ilaçları; büyük oranda hava, su ve toprağın canlılar için zararlı boyutlara ulaşmasına neden olmuş, yaşamı etkileyen çeşitli hastalıklara neden olan belli başlı tehlike kaynakları durumuna gelmiştir. Kırsal doğal kaynaklarımızın muhafazası, çevre ve doğal dengenin korunması için tüm zararlı organizmalara karşı bitkiler ve bitkisel ürünleri korumak veya bu tür organizmaların etkilerini engellemek, besin maddesi dışında bitkilerin yaşam fonksiyonlarını etkilemek (büyüme düzenleyici v.b.), istenmeyen bitki veya bitki kısımlarını yok etmek, istenmeyen bitki gelişimini kontrol etmek veya anlamak, amaçları çerçevesinde bir veya daha fazla aktif madde içeren bir formülasyon halinde kullanıcıya sunmak, aktif madde ve preparat olarak tanımlanan “Bitki Koruma Ürünleri” reçeteli satılacak ve kayıt altına alınacaktır.

Bu çerçevede Bakanlığımızca ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri mutlak suretle reçeteli satılacaktır. Reçete, Bakanlıkça ruhsatlandırılan ürünleri içerir. Yazılan reçetenin kullanım süresi bir aydır. Bu süre içerisinde kullanılmayan reçeteler geçersizdir. Reçete bitki, zararlı organizma, bitki koruma ürünü ve yazan kişiye ait bilgileri içerir. Reçete talebinde bulunulduğunda, reçete yazacak kişi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bir bitki koruma ürünü veya bir mücadele yöntemi tavsiye edilecekse ilgili mevzuata, zirai mücadele teknik talimatlarına uygun olarak reçete düzenlenir ve reçeteyi talep edene verilir. Reçete yazacak kişi tarafından teşhisi yapılamayan zararlı organizma, teşhisinin yapılması için en yakın üniversite veya araştırma enstitüsüne gönderilir. Teşhis sonucuna göre reçete yazılır. Reçete yazma yetkisine sahip kişi tarafından üç nüsha halinde düzenlenen reçetenin bir nüshası yazan kişi veya kuruluşça, bir nüshası ilaç bayiince saklanır ve bir nüshası da üreticiye verilir. Reçete yazma yetkisine sahip kişiler, sadece reçete yazma yetki belgesinin alındığı il sınırları içerisinde reçete yazabilir. Yazılan reçetedeki bitki koruma ürünleri sadece o ildeki bayilerden temin edilir. Reçeteler yazan kişi veya kuruluşlarca, bitki koruma ürününü satan bayilerce ve bitki koruma ürününü kullanan üreticiler tarafından iki yıl süre ile saklanır. Bitki koruma ürününün reçetesini yazan, satan ve uygulayan, gerektiğinde yapılan işle ilgili bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Bakanlıktan Reçete Yazma Yetki Belgesi almayan kişiler Reçete yazamaz.

Bu çerçevede İl Müdürlüğümüzce 26–29–30.12.2008 tarihlerinde düzenlenen eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan 30 personele reçete yazma yetkisi verilmiştir. Bu yetkililer, yıl içerisinde yazdıkları reçete ve ilaç miktarlarıyla ilgili detaylı raporu İl Müdürlüğüne vermekle mükelleftirler. Reçete, 3 nüsha halinde olup otokopyalıdır. Çiftçi, yetkili kişilere müracaat ederek problemin teşhisini ve tedavisi için uygun ilacın yazılmasını talep eder. Reçete yazmaya yetkili kişi de bitkiyi ve problemini, bitkinin fenolojik dönemini dikkate alarak Bakanlıktan ruhsat almış ve teknik talimatlarda bulunan uygun pestisit etkili maddesini yazar. Reçetede ayrıca kullanma dozu, gerekli ilaç miktarı, hedef organizma vb. konular açıkça belirtilir. Burada doğru teşhiste bulunmak çok önemlidir. Reçenin ilk 2 nüshası çiftçiye verilir. Üretici bunu alıp bitki koruma ürünleri bayiine gidecek. Bayi reçetenin bir nüshasını alır, kalan nüshayı ve reçetede etkili maddesi yazılı ilaçları çiftçiye verir, aynı zamanda bunları, tutmakla mükellef olduğu deftere de kaydeder. Yazılan reçeteyle 1 aylık süre içerisinde ilaç alınmamışsa, geçerliliğini kaybeder. Reçete; reçeteyi yazan, kullanan üretici ve bitki koruma ürünleri bayii tarafından 2 yıl süreyle saklanır. Yönetmelik geriye doğru kalıntı izleme olanağını verir. Pestsistlerin uygun doz ve zamanda kullanılmasıyla kalıntı ve kanserojen etkileri ortadan kaldırılmış olur. İşin tüketiciler olarak hepimizi, kundaktaki bebeği, hatta doğmamış bebeği bile ilgilendiren kısmı ise; bilinçli pestisit kullanımıyla gelen, gıdalarımızdaki güvenilirliliktir. Bundan böyle bitki koruma ürünleri reçete karşılığı alınır, satılır ve kullanılır. Tüm üreticilerimize, bitki koruma ürünleri satan bayilerimize ve ilgililere duyurulur. Ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurmaları gerekir. Tüm üreticilerimize, bitki koruma ürünleri bayilerine ve kamuoyuna ilanen duyurulur dendi.

 Günaydın Muş Gazetesi