Skip to main content

Binalarda ısı yalıtımı paneli

Muş Haber Fotoğrafı

Türkiye Makine Mühendisleri Odası Muş İl Temsilciliği, dün saat 15.00’te Kültür Merkezinde “Binalarda ısı yalıtımı” konulu panel düzenledi. Panele; Vali Erdoğan Bektaş, İzoder Teknik İşler Eğitim Uzmanı Güneş Yüzügür, Makine Mühendisler Odası Diyarbakır Şubesi Başkanı Hakan Subaşı, Muş Şube Başkanı Feyzi Şirin, resmi kurum ve kuruluşlardan personeller ve halk katıldı.

Panel’de, ısı yalıtımının avantajları hakkında bilgilere yer verilerek, katılımcılar bilgilendirildi. Daha sonra “Binalarda Isı Yalıtımı” ile slayt gösterisi sunumu gerçekleştirildi.

Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) Muş Şubesi tarafından düzenlenen panel’de konuşan TMMOB Muş Şube Başkanı Feyzi Şirin, “Dünyada enerji kaynaklarının hızla tükendiği günümüzde yeni alternatif enerji kaynakları araştırılırken aynı zamanda enerji tasarruf tedbirleri almak ta kendini olmazsa olmaz olarak dayatmaktadır.

AB ülkeleri 70’li yılların başında toplumun bütün katmanları ile beraber insanların enerji yoğunluğunu düşürücü tedbirler ve çalışmalar yaparak bugün itibari ile ortalama %30 ila 40 arasında bir tasarruf sağlamıştır.

Makine mühendisliği disiplininin somutlandığı alanlardan birisinin enerji olması nedeni ile enerji verimliliğinin artırılmasında odamıza ve Üyelerimize önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Binaların daha iyi yalıtılması, yüksek verimli kazanların ve ısı tesisatının kullandırılmasına teşvik edilmesi enerji ve çevre uyumlu taşıtların üretilmesi ve kullanılmasına teşvik edilmesi mesleki disiplinimizin gereği olmakla beraber” enerji verimliliği yasasının” öngördüğü faaliyetlerin birçoğu da meslek faaliyetlerimiz arasında yer almaktadır.

Binalarda Isı Yalıtımı” Yönetmeliği ” 08 Mayıs 2000 tarih 24043 sayılı resmi gazetede yer almasıyla 14 Haziran 2000 tarihinden itibaren uygulanması zorunlu standart olarak yürürlüğe girmiştir. 14 Haziran 2000 tarihinden sonra yapılan binalar, standart ve yönetmeliğin koşullarına uymak zorundadır.

Bu kapsamda Belediyelerin İmar Yönetmeliğine göre de “Binalarda Isı Yalıtımı” Yönetmeliğine uyulması zorunlu halde olmasına rağmen toplumumuzda bu bilinç yeteri kadar anlam bulmuş değildir. Oysaki iyi bir Isı yalıtım ı daha az yakıt tüketimi daha az bir yatırım maliyeti ve daha temiz bir çevre demektir. Yani enerji verimliliğidir.

Biz Makine Mühendisleri Odası olarak; kamusal bilinçle gerek Binalarda Isı Yalıtımının uygulanması, gerek de ilgi alanımıza giren tüm faaliyetlerde ilgili yönetmelik ve kanunlar çerçevesinde bütün imkânlarımızla yardımcı olmaya hazırız.

Bu organizasyonda bizlere yardımcı olan Muş Valiliğine, Muş Belediyesine ve Tedaş’a teşekkür eder saygılar sunarım” diye konuştu.
Türkiye Makine Mühendisler Odası Diyarbakır Şubesi Başkanı Hakan Subaşı ise yapmış olduğu konuşmasında; “Makine Mühendisleri Odası Diyarbakır şubesi Yönetim Kurulu ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Muş il temsilciliğimizin düzenlemiş olduğu Binalarda ısı yalıtımı paneline hoş geldiniz.
Yalnızca örgütlü üyesinden aldığı güç ile çalışmalarını sürdüren Odamız, her zaman çağdaş, demokratik, üreten, sanayileşen bir Türkiye yaratılmasına katkıda bulunacak çalışmalar gerçekleştirmeyi ana ilke edinmiştir.

Bugün 18 Şubesi, 100’ü aşan il-ilçe temsilciliği ve mesleki denetim büroları ile ülke düzeyinde 70 bine ulaşan mühendis üyeyi temsil eden Odamız, taşıdığı toplumsal sorumluluğun bilincindedir. Mesleğimizin her geçen gün gelişen etkinlik alanında tüm üyelerimizi kapsayacak çalışmalar gerçekleştirmek Odamızın en önemli hedefidir.

Bu nedenle Odamız mesleki denetim ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra her çalışma döneminde enerjiden, tesisata, tekstil teknolojilerinden, iş güvenliğine, uçak ve havacılıktan, endüstri mühendisliğine, kaliteden, kaynağa, makine tasarımından tıbbi cihaz teknolojileri ve sanayileşmeye varana değin uzmanlık alanlarımızla ilgili bir dizi kongre, kurultay ve sempozyum panel düzenlemektedir.

Bu etkinliklerde, mühendisler, kamu, üniversiteler ve sektörel kuruluşlar bir araya getirilerek meslek alanlarımızdan hareketle kamu ve sanayimizin yararına ortak yaklaşımlar ve çözüm önerileri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Odamız bu platformlarda oluşan görüşleri ilgili yerlere ulaştırmadaki ısrarlı ve takipçi tavrını da sürdürmektedir.

Enerji tasarrufu, ekolojik, denge, hava kirliliği, konforlu bir yaşam, gürü1tüsüz ve sağlıklı mekanlar için yalıtım, yapılar için bir zorunluluktur.
Dünyadaki doğal enerji kaynaklarının hızla tükenmeye başlaması diğer taraftan enerji tüketiminin sürekli artması insanları, ısı enerjisinin maliyetinin düşürülmesi ve elde edilen enerjinin ekonomik kullanılması için birçok önlemler almaya ve buna etki eden faktörleri irdelemeye zorlamaktadır. Ülkemizde enerji tüketiminin % 34’ünün binalarda olması ve bununda % 85’inin ısıtmada kullanılması ısı yalıtımının önemini arttırmaktadır. Binalarda mecburi standart olarak hazırlanan TS 825’in yeni şekliyle uygulaması 14 Haziran 2000 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, yeni binalardaki uygulamaların önemle takip edilmesi gerekmektedir.

Gürültü insan sağlığını ve davranış biçimini olumsuz yönde etkileyen önemli bir çevre kirliliği faktörüdür. Planlama ve tasarım aşamasında gürültü faktörünü göz önüne almak, birçok istenmeyen gürültü problemlerini başlangıçta önlemek demektir. Bu nedenle gürültü denetimine imar planlarından başlamak doğru olacaktır.
Doğal ortamlarının sürekliliği ve gerekli olan binaların yapım sürecinde yer alan su, binalar tamamlandıktan sonra insan, bina ve çevreye zararlı bir madde ha1İne dönüşebilmekte ve sorun oluşturabilmektedir. Suyun binalarda nerelerde ne şekilde sorunlar oluşturacağı ortaya konularak, çözüm önerileri tasarım, uygulama ve kullanım alanında oluşturulmalıdır.

Yapıların yangından korunması, sadece yangının meydana gelmesini önleme ve yangın esnasında yangına müdahale edilmesi değildir. Yangının yayılmasını önleme, yangından sonra binaların yeniden kullanımını sağlamak, yangın yalıtımının proje aşamasından itibaren ele alınarak karşılaşacak problemlerin çözümünün uygulama alanına yansıtılmasıyla mümkündür.

Isı, Ses, Su ve Yangın Yalıtım ı konularında kamuoyunun bilinçlendirilmesi doğrultusunda, ülke çapında enerji ve döviz tasarrufuna, hava kirliliğinin azaltılmasına, insan sağlığının korunmasına katkıda bulunmayı, bu konulardaki uygulamaların bilimsel ve teknik kurallara göre yapılmasını sağlamalıyız.

Binalarda ısı, ses, su yalıtımı ve yangın güvenliğinin planlama ve tasarım aşamasında tekniğine ve standartlara uygun olarak yapılmaması, kamuoyunun bu konuda yeterince bilinçli olmaması; enerjinin büyük bir bölümünü yurtdışından sağlayan ülkemizde enerjinin verimli bir şekilde kullanılmamasına, gereksiz enerji tüketimine çevre kirliliği ve buna bağlı olarak ekolojik dengenin bozulmasına etki eden, göz ardı edilmeyecek etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Binaların yalıtımı için yapılan ilk yatırım maliyeti başlangıçta inşaat maliyetini arttırıcı görünse de; standartlara uygun yalıtım ısı üretimini ve tesisat maliyetini düşüreceğinden, ,5-2 yıl gibi kısa sürede sistem kendisini amorti ederek, önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

Enerji tüketiminin % 34’ünün binalarda olduğu ve bunun % 85’inin ısıtmada kullanıldığı, enerjinin büyük bir bölümünü ithal eden ülkemizde, hem bireysel ekonomiye ve buna bağlı olarak ulusal ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla, enerjinin ekonomik kullanılması yönünde toplumsal bilinçlendirmeye önem
Verilmelidir.

Tüm yapılarda (resmi ve özel) mecburi standart olarak 14 Haziran 2000 tarihinde yürürlüğe giren TS 825 Isı Yalıtım Yönetmeliği’ni, 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 32.maddesi kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları, katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyelerin uymak ve uygulamakla yükümlü olmasına rağmen söz konusu kurumların sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edilmiştir.

Ülkemizin ithalat-ihracat dengesizliğinin düzeltilmesine yönelik, kullanılacak yalıtım malzemelerinin yurtdışından ithali yerine, hammadde kaynakları bol olan ülkemizde üretimine yönelik teşvik tedbirleri alınmalıdır.

Yalıtımın ve sağladığı enerji tasarrufunun önemi açıkça bilinmektedir. Kamuoyu oluşturmak, yapıların standartlara, yönetmeliklere ve yapı kodlarına uygun yapılmasını sağlamak için, TMMOB Meslek Odalarının da içerisinde yer aldığı etkin denetim mekanizmaları oluşturulmalıdır.

Konuyla ilgili olarak proje tasarım aşamasından iş bitimine kadar, ilgili tüm meslek disiplinlerinin birbirleriyle mutlaka koordineli olarak çalışmaları sağlanmalıdır.
Yapı kabuğunun oluşturulmasında kullanılan bütün malzemelerin, ısı geçişini azaltıcı yönde etki yapabilecek niteliklerde olması, etkin denetim mekanizmaları tarafından aranmalıdır.

Yalıtım malzemelerinin ısı, ses ve su geçirgenlik özelliklerinin, yetkin kurullar tarafından tespit edilerek belgelendirilmesi sağlanmalıdır.
Yapı tasarım aşamasında, mesleki disiplinler arasındaki eşgüdüm sağlanarak, karşılaşılabilecek olumsuzlukların önüne geçilmelidir.
Yapıların enerji tüketim merkezlerinde çalışan personelin sorumluluk bilincinin oluşmasına yönelik eğitilmeleriyle, yangın güvenliğine ve verimli çalışma koşullarına uygun görev yapması sağlanmalıdır.

İlgili mesleki disiplinlerde eğitim veren kurumlarda enerji ekonomisi ve insan yaşamını etkileyen bilgilerin aktarılacağı eğitim programlarının uygulanması sağlanmalıdır.

Küresel ısınmayı arttırıcı emisyon kaynaklarının azaltılmasına yönelik, yasal düzenlemeler ve denetim mekanizmaları yetkili makamlarca oluşturulmalıdır” dedi.

 Muşun Sesi Gazetesi

Bu Haftanın En Popüler Haberleri..

Bir Cevap Yaz

Ekonomi Haberleri

Muş’a kayıtlı kaç araç var?

Türkiye’deki Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı ve Muş İli Araç İstatistikleri Geçen yıl itibarıyla…

Muş Havalimanı 2024 Mayıs İstatistikleri Açıklandı

Muş Sultan Alparslan Havalimanı 2024 Mayıs İstatistikleri Açıklandı T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı…

Yeni 5 TL Madeni Parası Tedavüle Çıkıyor

Türkiye’nin yeni 5 TL’lik madeni parası, çapı 28,15 mm, kalınlığı 1,70 mm ve…

Eğitim Haberleri

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Yenilikçi Proje Yarışması

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Eğitim…

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Ücretsiz Yaz Okulu Kararı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Temmuz’dan itibaren 81 ilde ilkokul 2. sınıftan itibaren…

Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmalarında Başarı

Malazgirt Alparslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmalarında…

Kültür Sanat Haberleri

“Yüreğimdeki Mürekkep” raflarda yerini aldı

Dr. Yunus Soydan’ın İlk Şiir Kitabı “Yüreğimdeki Mürekkep” Raflarda Edebiyat dünyasına yeni bir…

Muş Alparslan Üniversitesi Öykü Günleri: Edebiyatseverlerin İlgi Odağı

Muş Alparslan Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Muş Alparslan Üniversitesi Öykü Günleri”, 2-3 Mayıs…

Geçmişten Geleceğe Muş

Muş’un köklü tarihine ışık tutacak önemli bir eser hazırlanıyor. Muşlu Dağcı Ömer Faruk…

Profesyonel internet sitesi için arayın..

Memleket Web Tasarım

 0532 514 50 57

  • Google Arama Kaydı
  • SEO Puanı Yüksek Tasarımlar
  • Türkçe Yönetim Paneli
  • Yedekleme Hizmeti

 

 

Haber ve İçerik Etiketleri

Haber Kategorileri