Skip to main content

MŞÜ, ÜNİDAP’a ev sahipliği yapıyor

Muş Haber Fotoğrafı

Muş Al­pars­lan Üniversitesi, Doğu Ana­do­lu­’daki kal­kın­ma ham­le­lerine yön ve­recek önemli bir kon­fe­ran­sa ev sahipliği ya­pı­yor  Muş Al­pars­lan Üni­ver­si­te­si ile Kal­kın­ma Ba­kan­lı­ğı­nın ortak  pro­je­si ola­rak ha­ya­ta ge­çi­ri­lerek, DAP, DAKA, SERKA ve KUDAKA  ile iş­bir­li­ği içe­ri­sin­de ha­zır­lık­la­rı ta­mam­la­nan ÜNİDAP Ulus­la­ra­ra­sı Böl­ge­sel Kal­kın­ma Kon­fe­ran­sı 28-30 Eylül 2016 ta­rih­le­rin­de Muş Al­pars­lan Üni­ver­si­te­si Kong­re ve Kül­tür Mer­ke­zin­de ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Kon­fe­rans­ta Doğu Ana­do­lu böl­ge­si­ne has sorunlar, bunların çözüm yolları, im­kan­la­r ve bölgenin gelecek viz­onu yerli ve ya­ban­cı aka­de­mis­yen­ler­den, bü­rok­rat­lar­dan, mülki idare amirlerinden, sivil top­lum tem­sil­ci­le­rin­den, iş adam­la­rı ve sa­na­yi­ci­ler­den olu­şan geniş ve seç­kin bir top­lu­lu­k tarafından ele alınarak değerlendirilecek. Toplantıda, bil­has­sa oluş­tu­rul­ma­sın­da üni­ver­si­te­le­rin ön­cü­lü­k edeceği ortak akıl­la böl­ge­nin kal­kın­dı­rıl­ma­sı­na ilişkin ham­le­le­re yön ver­mek ve bir yol ha­ri­ta­sı çiz­mek­ için tartışmalar yapılacak. Kon­fe­ran­sın ana konusu, sos­yal kal­kın­ma ve sosyal değerler ola­rak be­lir­lendi. Kon­fe­rans­ta su­nu­la­cak bil­di­ri­le­rin büyük bir kısmı sos­yal kal­kın­ma­ hakkında olsa da böl­ge­nin kal­kın­ma­sıy­la iliş­ki­li ola­rak kültür, tu­rizm, tarım, eği­tim, ener­ji ve sa­na­yi otu­rum­la­rı­na da yer ve­rildi. Kon­fe­rans Prof. Dr. Ric­hard W. Mans­bach, Prof. Dr. Ellen Pirro, Prof. Dr. Röv­şan Gu­li­yev, Doç. Dr. Iveta Re­in­hol­de, Dr. Vik­to­ri­ja Si­pi­lo­va gibi ya­ban­cı ve Prof. Dr. Ömer Çaha, Prof. Dr. Aylin Gör­gün Baran, Prof. Dr. Fe­ri­dun Yıl­maz, Prof. Dr. Fer­hat Ken­tel ve Dr. Hande Özsan Bo­zat­lı gibi yerli bir­çok önem­li ismi bir araya ge­ti­recek. Aynı ta­rih­ler­de ger­çek­leş­ti­ri­­lecek olan ÜNİDAP Ulus­la­ra­ra­sı Karma Resim ve Hey­kel Ser­gi­si ile usta fotoğraf sanatçısı Adem Sönmez’in Fotoğraf Sergisi de kon­fe­rans ka­tı­lım­cı­la­rı­na ve zi­ya­ret­çi­le­ri­ne gör­sel bir şölen su­na­cak. MŞÜ tarafından yapılan açıklamada, Toplantıda dikkat çekici bir oturum da 28 Eylül 2016 Çarşamba günü öğleden sonra Prof. Dr. Sabahattin Zaim Konferans Salonunda gerçekleştirilecek. Bu oturumda Muş mülki erkânı ve mahalli idarelerin temsilcileri, Muş kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, ajansların temsilcileri, Muş oda başkanları, Muş STK temsilcileri, yerel basın ve il dışından gelen Muşlu konuklar bir araya gelecek ve ildeki devlet yatırımları hakkında görüş alış verişinde bulunulacak. Yerel kalkınmada sivil dinamiklerin rolünün de ele alınacağı toplantıda özellikle Muş dışından gelecek hemşerilerimizin ile yapabilecekleri katkılar gündeme getirilecek denildi. 

Muş Manşet Gazetesi

Bir Cevap Yaz

Ekonomi Haberleri

Muş’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 37 bin 886 olarak açıklandı.

Muş’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 37 bin 886 oldu.…

Tescilli Muş Lalesi’ne büyük ilgi

Muş’ta baharla birlikte çiçek açan laleler, ovayı kırmızıya bürüdü. Koparana 387 bin 141…

Muş Havalimanı, Mart Ayında 35 Bin 961 Yolcu Ağırladı

Muş Sultan Alparslan Havalimanı, geçen ay gerçekleşen iç hat yolcu trafiğiyle büyük bir…

Eğitim Haberleri

Liseler arası bilgi yarışmasında birincisi EML öğrencileri

Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 9. sınıf öğrencileri Fatih Kandemir ve Muhammed…

Yaygın Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden 2.lik

Muş Yaygın Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yetenekli öğrencisi İlayda ÇAMTOSUN, Erzurum’da düzenlenen Genç…

Üniversite öğrencileri fosil incelemesi yaptı

Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) Okulöncesi öğretmenliği 3. Sınıf öğrencilerinin “Erken Çocukluk Dönemi Çevre…

Kültür Sanat Haberleri

Geçmişten Geleceğe Muş

Muş’un köklü tarihine ışık tutacak önemli bir eser hazırlanıyor. Muşlu Dağcı Ömer Faruk…

Behzat Yel’in yeni şiir kitabı

Yazar ve şair Behzat Yel’in ilk şiir kitabı “Bir Soluk Nefes”, Liz Yayınları…

Arşın Mal Alan Opereti Sahnelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü repertuvarındaki Azerbaycanlı besteci…

Profesyonel internet sitesi için arayın..

Memleket Web Tasarım

 0532 514 50 57

  • Google Arama Kaydı
  • SEO Puanı Yüksek Tasarımlar
  • Türkçe Yönetim Paneli
  • Yedekleme Hizmeti

 

 

Haber ve İçerik Etiketleri

Haber Kategorileri